Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie

     
     
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
W listopadzie 2015 r. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie złożyła za pośrednictwem Urzędu Miasta Grajewo wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej. Wniosek ten zostały złożony w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2016 - Priorytet 3 i zyskał dofinansowanie na kwotę 15 000 złotych (12 000 zł z dotacji + 3 000 zł od organu prowadzącego szkołę).


Planowane zakupy książek będą skonsultowane z organami przedstawicielskimi uczniów, nauczycieli, rodziców, z Miejską Biblioteką Publiczną w Grajewie, będą uwzględniały potrzeby uczniów niepełnosprawnych.

Obok zakupu książek zaplanowano szereg inicjatyw promujących czytelnictwo w szkole, szereg działań wskazujących na współdziałanie szkoły w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,
obok programu Książki naszych marzeń, jest drugim programem Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowanym przez Szkołę Podstawową nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie. 


PONIŻEJ PREZENTUJEMY NASZE DZIAŁANIA

_______________________________________________________________________________
 
Radiowe czytania
środa, 11 stycznia 2017 17:00Cele: promowanie czytelnictwa; wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów; prezentacja wybranych utworów na antenie radiowej przez dzieci i rodziców; zachęcenie do wspólnego czytania w domach rodzinnych; ukazanie, że praca nad przygotowaniem tekstu może być źródłem radości i przyjaźni.

Uczestnicy: uczniowie klasy V b, V c; chętne rodziny uczniów.

Działania:
• Wskazanie radia jako środka masowego przekazu i jego specyfiki;
• Głos i jego oddziaływanie na słuchacza – ćwiczenia dykcyjne;
• Funkcjonowanie CEM SpesMediaGroup, w tym Radia „Nadzieja”, audycje – przykłady;
• Wyszukiwanie tekstów do przeczytania na antenie radiowej i ich opracowanie;
• Ustalenie listy osób – rodzin - do zaprezentowania wybranych tekstów na antenie radiowej; nagrania w lutym 2017 r. Realizator - Halina Muryjas - Rząsa


____________________________________________________
 
Formy i kształty, barwy i wrażenia, czyli jak patrzeć na świat – projekt w klasie VI a
wtorek, 10 stycznia 2017 20:19Formy i kształty, barwy i wrażenia, czyli jak patrzeć na świat – projekt edukacyjny w klasie VIa na podstawie fragmentu opisu przyrody potwierdzającego inspiracje naturą w literaturze: Adama Mickiewicza ,,Pan Tadeusz '', księga VI, w 1-24.

Cele projektu: promocja czytania; zwrócenie uwagi uczniów na terapeutyczny charakter literatury; wzbudzenie refleksji u uczniów na temat otaczającego świata podczas słuchania tekstu literackiego; zwrócenie uwagi i wzbudzenie refleksji uczniów na piękno w przedmiotach, obrazach i zjawiskach; tworzenie opisów przyrody poprzez czerpanie inspiracji z literatury; rozumienie pojęcia: forma, kształt, harmonia, piękno, estetyka w odniesieniu do języka obrazu; rozwijanie indywidualnych cech, takich jak: spostrzegawczość, pamięć wzrokowa, sugestywny sposób przekazywania informacji; podkreślanie znaczenia estetyki w życiu codziennym.

Termin – XII 2016 r.

Działania przeprowadzone w ramach projektu:

• Uczniowie z zamkniętymi oczami wysłuchali nagrania Antonio Vivaldiego ,,Cztery pory roku'';
• Po wysłuchaniu opisywali miejsca przyrody, które sobie wyobrazili;
• Następnie wysłuchali z zamkniętymi oczami fragmentu opisu przyrody potwierdzającego inspirację naturą w literaturze: Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz'', księga VI, w 1 – 24, wyobrażając sobie piękne miejsca;
• Uczniowie wymieniali formy naturalne, jak drzewa czy ukształtowanie terenu oraz wytwory pracy człowieka – architekturę, środki lokomocji, przedmioty codziennego użytku widoczne z okna i znajdujące się w sali lekcyjnej;
• Zapoznali się z materiałem wizualnym;
• Dzieci opisywały twory natury i dzieła wykonane przez ludzi;
• Zwrócili uwagę na barwę, kształty i piękno przedstawianych elementów;
• Uczniowie poznali słowa ułatwiające im podsumowanie wypowiedzi: tonacja, forma, harmonia, abstrakcja;
• Praca w grupach:
–losowanie przez 4-osobowe grupy jednej z form: dzieło sztuki, przykład rzemiosła artystycznego, przedmiot codziennego użytku;
- omawianie własnymi słowami przedstawionej formy - jedna osoba spisywała określenia podawane przez pozostałych członków grupy;
- 5-minutowa prezentacja efektów pracy grupowej.

Wnioski:
• Uczniowie chętnie wymienili się opiniami na temat stopnia trudności zadania;
• Wybrali najładniejszą prezentację.
• Jednogłośnie stwierdzili, że warto czytać książki, ponieważ rozbudzają one wyobraźnię i ułatwiają tworzenie prac plastycznych.Realizator - Beata Urszula Dawid

____________________________________________________
 
Akompaniament akustyczno-perkusyjny do wiersza pt. ,,Kiedy pada'' Joanny Kulmowej - projekt edukacyjny w klasach IV a, IV b i IV c
wtorek, 10 stycznia 2017 19:45Cele zrealizowanego projektu obejmowały: rozwijanie zainteresowań oraz zamiłowań czytelniczych i muzycznych uczniów; rozwijanie muzykalności i wrażliwości muzycznej; rozwijanie ogólnej wrażliwości dziecka; promocja twórczości J. Kulmowej; wprowadzenie uczniów w podstawowe umiejętności muzyczne; rozwijanie umiejętności tworzenia muzyki; doskonalenie umiejętności gry i realizowania akompaniamentu na instrumentach akustycznych i perkusyjnych; poszerzanie wiedzy o instrumentach muzycznych; budowanie motywacji do aktywnego muzykowania; stymulowanie twórczego zaangażowania uczniów; kształtowanie umiejętności pracy w grupie poprzez wspólną grę na instrumentach; przygotowanie do realizowania własnych pomysłów; zapoznanie uczniów z grupą instrumentów perkusyjnych o określonej wysokości dźwięku i o nieokreślonej wysokości dźwięku.

Termin - XI – XII 2016 r.
Uczestnicy - uczniowie klas IV a, IV b, IV c.

Działania zrealizowane w ramach projektu:

• Zapoznanie uczniów z grupami instrumentów perkusyjnych (potrząsane, pocierane i uderzane).
• Zapoznanie ze sposobem gry na instrumentach oraz ich brzmieniem.
• Zabawy w klasach: uczniowie losowali karteczki, na których znajdowały się hasła dotyczące dźwięków natury, np.: szum drzew, pluskanie wody, skrzypiący śnieg itd. Wybrani uczniowie za pomocą instrumentów perkusyjnych przedstawiali dany dźwięk, a reszta klasy odgadywała hasła z kartki. Zabawę w klasach powtarzano kilkakrotnie. Wniosek: Uczniowie zgodnie stwierdzili, że zupełna cisza w ciągu dnia w naszych domach jest niemożliwa.
• Wymienianie przez uczniów nazw sprzętu domowego wydających różne dźwięki: suszarka do włosów, zmywarka, czajnik z gotującą wodą, odkurzacz, tykający zegar, garnki itp.
• Zapoznanie dzieci z sylwetką Joanny Kulmowej – prezentacja twórczości, zachęcenie do wypożyczenia książek pisarki z biblioteki szkolnej.
• Zapoznanie uczniów z treścią wiersza ,,Kiedy pada'' – wymienianie przez uczniów wyrazów, które można udźwiękowić.
• Praca w grupach 4 - 5 osobowych:
– ustawienie przez uczniów własnych instrumentów,
- wybranie jednej osoby do czytania wiersza,
- wykonanie przez resztę grupy akompaniamentu akustyczno - perkusyjnego poprzez udźwiękowienie, a wszystko to w formie słuchowiska radiowego, w którym liczy się słowo i dźwięk.

Wnioski:
• Dzieci zrozumiały, jak ważne jest udźwiękawianie słów w radiu;
• Stwierdziły, że jest to trudne, ale zarazem ciekawe i ekscytujące.


Realizator - Beata Urszula Dawid

____________________________________________________
 
Słowem i muzyką malowane, bo wiersz może żyć na różne sposoby…
poniedziałek, 09 stycznia 2017 21:58


19 grudnia w sali konferencyjnej Centrum Tradycji Mleczarstwa - Mleka w Grajewie miało miejsce niecodzienne spotkanie poetycko-muzyczne ph.”Słowem i muzyką malowane”. Było ono ukoronowaniem działań realizowanych w ramach projektu ogólnomiejskiego „Poetyckie inspiracje kompozytorów”, realizowanego w Szkole Podstawowej nr 4 w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA. Jego pomysłodawczynią i realizatorką na terenie szkoły była p. Halina Muryjas-Rząsa, która zaprosiła do współpracy podmioty z terenu miasta: Miejską Bibliotekę Publiczną Oddział dla Dzieci w Grajewie, którą reprezentowała p. Wiesława Lendo, Stowarzyszenie „Kultura Niezależna” reprezentowane przez p. Prezes Monikę Soroko, Uniwersytet Trzeciego Wieku z p. Prezes Barbarą Mejner i Grajewskie Centrum Kultury. Wspólną pracę dotyczącą projektu rozpoczęto wiele miesięcy temu od spotkania organizacyjnego i zapoznania się z celami tego przedsięwzięcia. Obejmowały one:

- rozwijanie zainteresowań uczniów poezją,
- ukazanie, że słowo poetyckie może być zilustrowane muzyką,
- dostrzeganie „muzyczności „wierszy,
- odkrywanie współzależności tekstu i muzyki,
- integrację środowiska lokalnego wokół problemu „Poetyckie inspiracje kompozytorów”.

Wartości trwałe projektu stanowią:
- sporządzony katalog wierszy funkcjonujących jako piosenki z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej, Miejskiej Biblioteki Publicznej Oddział dla Dzieci, zasobów Internetu,
- ilustracje do wierszy – piosenek wybranych autorów.

W poszczególne działania byli bezpośrednio zaangażowani uczniowie z klas: V b, V c, IV a, rodzice zainteresowani poszukiwaniami dzieci, zaś do części prac inspiracją były rozmowy z niektórymi szóstoklasistami, a nawet gimnazjalistą. Pomocne okazały się również panie z biblioteki szkolnej - Lilla Pietrzykowska i Ewa Czaplicka.

W czasie owego poetycko-muzycznego spotkania, którego scenariusz powstał w wyniku analizy zgromadzonego materiału i wspólnych przemyśleń dorosłych realizatorek i reprezentacji uczniów, zaprezentowano wersje poetyckie, a także muzyczne wybranych utworów, Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Doroty Gellner, Agnieszki Osieckiej. W krótkich wypowiedziach słownych wskazywano związki poezji z muzyką, wyodrębniano cechy twórczości niektórych poetów, np. Adama Asnyka, zaś w prezentacji multimedialnej przygotowanej przez Filipa Krajewskiego pojawiły się wideoklipy utworów dla dzieci, ale też wykonania utworów Marka Grechuty, Czesław Niemena, Ewy Demarczyk. Zebrani mogli również wysłuchać pięknych interpretacji piosenek wykorzystanych w filmach.

Publiczność stanowili rodzice uczniów, ich rodzeństwa, członkowie UTW, mieszkańcy i zaproszeni goście, a wśród nich: reprezentujący w tym dniu Posłów na Sejm RP: Kazimierza Gwiazdowskiego - p. Monika Stefańska, Adama Andruszkiewicza – p. Daniel Purwin, jednocześnie radni miejscy, Wiceprzewodniczący RM p. Wiesław Janusz Dembiński, Radny Tomasz Cebeliński, dyrektor ZSM nr 3 p. Beata Szewczyk, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej p. Monika Kostrzewska.

Dla jednych spotkanie było podróżą sentymentalną, dla drugich – odkrywaniem poezji na nowo, a dla wszystkich – niezapomnianą chwilą artystycznych wrażeń.

Recytacje: Oliwia Dzięgielewska, Kamil Rutkowski, p. Eugenia Wiśniewska

Wykonawcy piosenek: Julia Świderska (przygotowana przez p. Aleksandrę Szejda), Maya Zyskowska, Karolina Czajka, p. Monika Soroko, zespół uczniów z klasy III d przygotowany przez p. Jadwigę Laszczkowską w składzie: Marika Bączek, Emilia Grabowska, Martyna Jabłońska, Magdalena Karwowska, Krzysztof Karwowski, Rafał Karwowski, Marta Kozłowska, Kacper Lekenta, Anna Prostko, Julia Rogowska, Hanna Tyszkiewicz, Maya Zyskowska, Filip Żukowski.

Prezentacja multimedialna: Filip Krajewski.

Narracja: Oliwia Czaplicka, Julia Jarosz, Kalina Kacprzak, Olga Kalinowska, Gabriela Koprowska, Weronika Niedźwiecka, Wiktoria Olszewska, Zuzanna Święćkowska.

Autorzy prac plastycznych – wystawka: Dawid Bolesta, Wiktoria Brzostek, Maja Chylińska, Nikola Czarnowska, Julia Kalinowska, Amelia Kucharska, Izabela Kuczyńska, Laura Maciorowska, Adrian Maciorowski, Wiktoria Malinowska, Wiktor Mysiewicz, Wiktoria Olszewska.

Zdjęcia: p. Roman Pieńkowski (UTW)

Organizatorki składają serdeczne podziękowania dyrektorowi p. Tomaszowi Dudzińskiemu i pracownikom GCK, w tym p. Katarzynie Rogińskiej (kierownik działu muzealnego) za pomoc w przygotowaniu spotkania, rodzicom - p. Grażynie Rutkowskiej, p. Ewie Krajewskiej, p. Agnieszce Wejs za osobiste zaangażowanie w różnorodne działania, a także wszystkim przybyłym, którzy znaleźli czas na to, by przedświąteczne chwile spędzić muzyczno-lirycznie.


H. Muryjas-Rząsa
___________________________________________________________________
 
Projekt czytelniczy w klasach I – III
sobota, 07 stycznia 2017 16:15


„W przyjaźni z książką i biblioteką” (kontynuacja)
- projekt edukacyjny w klasach I – III
we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną Oddział dla Dzieci w Grajewie,
Grajewskim Centrum Kultury
oraz Przedszkolami Miejskimi nr 2 i nr 6 w Grajewie


Cele projektu obejmowały: rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów i indywidualnych zainteresowań; doskonalenie techniki czytania, promowanie czytelnictwa jako przyjemnej i ciekawej formy spędzania przerw w szkole; uwrażliwienie na piękno literatury dziecięcej; uświadomienie obowiązku poszanowania książek; zachęcenie uczniów do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Oddział dla Dzieci w Grajewie.

Termin: 2016 r.

Uczestnicy: klasy I – III.

W ramach projektu odbyły się:

• Wycieczki do Miejskiej Biblioteki Publicznej Oddział dla Dzieci w Grajewie (uczniowie poznali zbiory biblioteki).

• Pasowanie pierwszaków na czytelników biblioteki szkolnej. Uczniowie poznali zasady korzystania z biblioteki i czytelni oraz jej rolę w nauczaniu.

• Dowiedzieli się o konieczności czytania i szanowania książek.

• Wypożyczanie książek z biblioteki szkolnej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Oddział dla Dzieci w Grajewie. Uczniowie brali udział w szkolnym rankingu ilości przeczytanych książek. Zdobytą wiedzę wykorzystali na lekcjach.

• Spotkania autorskie w GCK z autorkami książek dziecięcych- Elizą Piotrowską i Lilianą Bardijewską. Uczniowie poznali twórczość autorek, mieli możliwość zakupu ich książek z autografem.

• Czytanie fragmentów Pisma Świętego na różnych lekcjach i omawianie przypowieści. Uczniowie poszerzali wiedzę z różnych dziedzin, wyrażali swoje zdanie.

• „Poczytaj mi przyjacielu”- uczniowie czytali młodszym, starszym i rówieśnikom swoje ulubione książki. Zachęcali do przeczytania w całości zaprezentowanej lektury.

• Systematyczne czytanie na lekcjach przez nauczycieli i uczniów tekstów literackich oraz lektur. Planowali lektury na kolejne spotkania oraz omawiali wartości z nich płynące.

• Czytanie przez wychowawczynie „Bajki” H. Sienkiewicza w związku z obchodami Dnia Patrona Szkoły. Dzieci rozmawiały nt. darów wróżek i wyciągnęły wniosek, że „dobro zwycięża”.

• „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato” – rodzice uczniów i zaproszeni goście czytali najmłodszym książki, które darzą największą sympatią ze swego dzieciństwa.

• Słuchowiska, lektury, wiersze, bajki i baśnie z audiobooków.

• Ścianka czytelnicza – „Warto przeczytać …” – na korytarzu szkolnym i w pracowniach oraz w wyznaczonych do tego miejscach były prezentowane przez uczniów mini recenzje ulubionych książek i ich autorów. Po zapoznaniu się z propozycjami, dzieci wypożyczały „reklamowane” książki w bibliotece.

• Wykonywanie ilustracji do ulubionych książek i prezentowanie ich na gazetkach, wykorzystanie na lekcjach z edukacji polonistycznej, przyrodniczej, społecznej, plastycznej, technicznej, muzyczno – ruchowej.

• Zorganizowanie z przyniesionych przez dzieci książek Klasowych Kącików Czytelniczych. Uczniowie omawiali przyniesione przez siebie książki i zachęcali innych do czytania. Na przerwach czytano wybrane pozycje.

• Zagadki, rebusy, quizy wiedzy o najpopularniejszych utworach literatury dziecięcej (słowne, obrazkowe i multimedialne).

• Konkursy czytelnicze, recytatorskie, ortograficzne i plastyczne. Chętni uczniowie brali udział w proponowanych konkursach, osiągając wysokie wyniki.

• Kwiecień – korowód bajkowych postaci. Uczniowie z klas I – III przebrali się za ulubioną bajkową postać i uczestniczyli w barwnym przemarszu.

• „W świecie baśni” – wykonywano z różnych materiałów bajkowe postacie i organizowano teatrzyki, inscenizacje, pantomimy. Uczniowie oglądali przedstawienia w wykonaniu aktorów teatru oraz uczniów naszej szkoły.

• Na zebraniach ogólnych z rodzicami organizowanych w klasach I – III wychowawczynie zapoznały rodziców z referatem, którego tematyką było ukazanie wpływu czytelnictwa na rozwój dzieci. Rodzice zobowiązali się do podjęcia wspólnego czytania z dzieckiem.

• Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” poprzez codzienne czytanie dzieciom różnych utworów literatury dziecięcej oraz zaangażowanie się w XV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom.

• Głośne czytanie bajek młodszym dzieciom przez uczniów w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie (dwie grupy 5- i 6-latków) i w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Grajewie (cztery grupy 3- i 4-latków oraz 5- i 6- latków).Wychowawczynie klas I-III


__________________________________________________________________________
 
Rozwijamy zainteresowania czytelnicze u dzieci z oddziałów przedszkolnych
sobota, 07 stycznia 2017 14:45


Cała Polska czyta dzieciom


W „Czwórce już od wielu lat prowadzone działania związane z głośnym czytaniem dzieciom. Kontynuując tradycje szkoły dziewczęta z Koła Przyjaciół Biblioteki odwiedziły dzieci z oddziałów przedszkolnych. Celem wizyt było rozbudzenie wyobraźni i zainteresowań czytelniczych dzieci, rozpoznawanie bajkowych bohaterów oraz znajomości tytułów bajek.

Tym razem „Spotkaniom z bajką” towarzyszyło głośne czytanie opowieści o bohaterze lubianym przez dzieci na całym świecie – Kubusiu Puchatku. Wdzięczne historie zawarte w książkach pozwoliły dzieciom lepiej poznać mieszkańców Stumilowego Lasu, uczyły przyjaźni, pokonywania trudności, bawiły i wzruszały małych czytelników. Dzieci spotkały tu także Tygryska, Maleństwo, Kłapouchego i wielu innych przyjaciół.

Równie interesującym okazało się dla najmłodszych spotkanie czytelnicze zatytułowane „W książkowym Zwierzogrodzie”. Piątoklasistki podjęły się inscenizacji bajki „Zajęcza chatka”, która zawierała niezwykle ważne dla dzieci przesłanie. Uczyła, jak ważne jest w życiu znalezienie prawdziwego przyjaciela, który w trudnych chwilach pomoże i obroni.

Spotkaniom towarzyszyły zabawy czytelnicze i ruchowe, które uczyły spostrzegawczości, pokonywania nieśmiałości oraz sprzyjały integracji dzieci młodszych ze starszymi.

Realizatorkami spotkań były: Kalina Kacprzak, Oliwia Dzięgielewska, Magdalena Obrycka, Julia Świderska, Julia Jarosz z klasy V b, Kamila Sierakowska, Patrycja Kuczyńska, Wiktoria Olszewska, Joanna Popowska z klasy V c, które w trakcie przygotowań wykazały się pomysłowością i inwencją twórczą. Wcielając się w role wzbogaciły je we własne przeżycia i doświadczenia, uczyły się współdziałania, planowania i organizacji pracy, a przede wszystkim dostarczyły wiele radości zarówno sobie, jak i młodszym dzieciom.Opiekun koła - L. Pietrzykowska

__________________________________________________________________________
 
Książki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa mamy już w bibliotece
sobota, 07 stycznia 2017 09:09


W grudniu 2016 r. zakończyliśmy realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Obok szeregu zrealizowanych inicjatyw promujących czytelnictwo, szkoła otrzymała dotację na zakup książek do biblioteki szkolnej. Wsparcie finansowe w wysokości 15 000 złotych (12 000 zł dotacji + 3 000 zł od organu prowadzącego szkołę) wzbogaciło ofertę biblioteki szkolnej o 747 atrakcyjnie wydanych książek (lektury szkolne, książki beletrystyczne i popularnonaukowe), uwzględniających zainteresowania czytelnicze i potrzeby naszych uczniów.

Zanim książki trafią do czytelników poddane zostaną opracowaniu, na które obok ewidencji składają się następujące czynności: opieczętowanie, naklejenie kodów kreskowych, katalogowanie, klasyfikowanie i obłożenie.


Nauczyciele bibliotekarze


Fot. L. Pietrzykowska

____________________________________________________
 
Głośne czytanie dzieciom w świetlicy szkolnej
czwartek, 05 stycznia 2017 17:01


Głośne czytanie dziecku zaspokaja jego wszystkie potrzeby emocjonalne, znakomicie wspiera rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny, jest jedną z najskuteczniejszych strategii wychowawczych, a przy tym przynosi dziecku ogromną radość i pozostawia cudowne wspomnienia. W związku z tym wychowawcy postanowili głośno czytać dzieciom. Spotkania czytelnicze odbywają się w środy w świetlicy szkolnej.

Uczniowie z uwagą i zainteresowaniem słuchają czytanych im opowiadań, a później malują występujące tam scenki. Prowadzone są również dyskusje na temat przeczytanego tekstu i występujących w nim bohaterów.

Wychowawca świetlicy - H. Wielgat


Wych. świetlicy


___________________________________________________________________
 
Patroni grajewskich ulic - projekt edukacyjny
środa, 04 stycznia 2017 17:34
Cele: rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów; propagowanie czytelnictwa; poznanie patronów grajewskich ulic oraz ukazanie ich związku z tradycjami, historią regionu i kraju; doskonalenie umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania informacji z różnych źródeł wiedzy udostępnianych przez instytucje: Miejską Bibliotekę Publiczną Oddział dla Dzieci w Grajewie, Grajewską Izbę Historyczną, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku; wykonanie prezentacji multimedialnych „Patroni grajewskich ulic”, poznanie funkcji wymienionych instytucji; współdziałanie w promowaniu czytelnictwa.

Na przełomie października i grudnia w klasach IV – VI zrealizowano projekt edukacyjny „Patroni grajewskich ulic”.

Uczniowie korzystali ze zbiorów biblioteki szkolnej i publicznej oraz z zasobów archiwalnych zgromadzonych w Grajewskiej Izbie Historycznej. Efektem są prezentacje multimedialne o ks. Aleksandrze Pęzie i braciach Świackich, którzy zasłużyli się miastu podczas II wojny światowej i obecnie patronują grajewskim ulicom. W prezentacjach znalazły się notki biograficzne, pozostałe po nich fotografie i zdjęcia tabliczek oraz domów. Klasy V c, IV b i VI a podczas wycieczek przeprowadzonych na lekcjach historii zgromadziły dokumentację fotograficzną, poznały mieszkańców tych ulic. Uczniowie tych klas zobaczyli tablicę pamiątkową w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej poświęconą ks. Aleksandrze Pęzie, który pracował w tej parafii. Prezentacje były pokazywane na lekcjach historii w kilku klasach. Dostępne są w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej biblioteki szkolnej.

Na lekcjach historii w klasach IV – VI prezentowano także sylwetki patronów grajewskich ulic, którzy na trwałe zapisali się w historii Polski: sylwetki Józefa Piłsudskiego, ks. Jerzego Popiełuszki i gen. „Grota” Roweckiego. Wykorzystano broszurki o tych postaciach otrzymane z Biura Edukacji Publicznej Oddziału Białystok Instytutu Pamięci Narodowej.

Podczas uroczystości w 98. rocznicę Odzyskania Niepodległości pan Paweł Kalisz – pracownik Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Białystok, spotkał się z uczniami III c, III d, IV b i podkreślił znaczenie nadawania nazw ulicom miast wywodzących się z historii regionu i Polski, czego dobrym przykładem jest Grajewo.

Realizacji projektu towarzyszył Szkolny Konkurs „Pytamy o patronów grajewskich ulic”. Co tydzień na stronie internetowej i na tablicy w holu szkoły było zamieszczane pytanie dotyczące nazw bądź patronów grajewskich ulic. Zadaniem uczniów było pisemne udzielenie odpowiedzi na pytanie z wykorzystaniem źródeł dostępnych w bibliotece szkolnej i publicznej (encyklopedii, leksykonów, słowników, biografii, zbiorów regionalnych, materiałów i broszur przekazanych przez Biuro Edukacji Publicznej Oddziału Białystok Instytutu Pamięci Narodowej) oraz w Internecie. Podpisane kartki z odpowiedziami uczniowie wrzucali do specjalnie przygotowanej skrzynki znajdującej się w bibliotece szkolnej. Oto lista uczniów nagrodzonych w konkursie:

Klasy IV - Agnieszka Ciukszo kl. IV b, Karolina Świderska kl. IV b
Klasy V - Karolina Janiszewska kl. V a, Kalina Kacprzak kl. V b, Oliwia Czaplicka kl. V c
Klasy VI - Weronika Dziejma kl. VI a, Kacper Zawistowski kl. VI b, Izabela Kalinowska kl. VI d, Aleksandra Obiedzińska kl. VI d, Hubert Jabłoński kl. VI d

Zrealizowany projekt zapoznał uczniów z nazwami i usytuowaniem ulic w mieście, rozwinął umiejętności poszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania informacji dostępnych w bibliotekach i w Internecie, doskonalił umiejętności pracy z mapą; przybliżył sylwetki patronów grajewskich ulic, uczył szacunku wobec dorobku pokoleń. Pokazał, że spacerując ulicami Grajewa warto czytać nadane im nazwy, które są wspaniałą informacją o historii Polski, regionu i miasta.

W. Jerulank, A. Bukowska, E. Czaplicka, L. Pietrzykowska

_____________________________________________________________________________________

 
Konkurs Poezji Religijnej ph. "Wiara jest radością”
wtorek, 03 stycznia 2017 21:50


W dniu 8 grudnia 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 4 odbyła się III Edycja Konkursu Poezji Religijnej ph. "Wiara jest radością”.

Patronat Honorowy sprawowali:

- Burmistrz Grajewa Dariusz Latarowski
- Radio „Nadzieja”

Cele konkursu obejmowały:
- odkrywanie świata wiary w poezji młodych twórców;
- promocję wartości chrześcijańskich;
- popularyzację dziecięcej poezji religijnej;
- promocję młodych, utalentowanych recytatorów;
- kształtowanie wrażliwości estetycznej;
- poszukiwanie nowych form wprowadzania dzieci i młodzieży w świat sztuki.

Konkurs został zorganizowany i przeprowadzony w oparciu o Regulamin opracowany przez Organizatorów (Proboszcz Parafii pw. Św. Ojca Pio Dariusz Gosk, Halina Muryjas-Rząsa, Dorota Lekenta, Krystyna Łaguna) i rozesłany do szkół miejskich. Hasło przewodnie nawiązywało do dwóch poprzednich edycji. Tym razem jednak był on dedykowany trzynastoletniej Paulince Walczyk, która chorowała na rdzeniowy zanik mięśni, a wiersze pisała przez ostatnie dwa lata swego krótkiego życia.

Do konkursu zgłosili się uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 4. Recytatorów oceniało Jury w składzie: p. Lucyna Bagińska, polonistka w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „Mentor” w Grajewie i p. Anna Tecław-Milewska, polonistka w Zespole Szkół nr 1.

Przyznano I, II i III miejsce oraz dwa wyróżnienia:

I miejsce – Kinga Sobolewska ZSM nr 3
II miejsce – Igor Borawski ZSM nr 3
III miejsce – Justyna Suprun ZSM nr 2

Wyróżnienia:
Oliwia Dzięgielewska ZSM nr 3
Bartosz Biadun ZSM nr 1
Bartosz Bukowski ZSM nr 1

Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody, w tym wykonane na zamówienie okolicznościowe statuetki, zaś pozostali uczestnicy - dyplomy i pamiątkowe gadżety.

Fundatorami nagród byli: Burmistrz Grajewa oraz Organizatorzy.

Komisja oceniająca recytacje podkreśliła wyjątkowe zaangażowanie emocjonalne recytatorów, duży wkład pracy w przygotowanie recytacji, widoczną próbę ukazania przesłania nad wiek dojrzałej autorki tekstów. W trakcie jej pracy zebrani obejrzeli krótką prezentację multimedialną, ukazującą sylwetkę autorki tekstów.

Spotkanie zakończyły wspólne rozmowy przy herbatce.

Informacja o Konkursie została zamieszczona w Tygodniku Diecezji Łomżyńskiej „Głos Katolicki” (Nr 50 z 18 grudnia 2016 r.).

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim recytatorom za podjęcie trudu interpretacji tekstów młodej poetki, katechetom i nauczycielom - za ich przygotowanie, miłym gościom, którzy swój popołudniowy czas poświęcili na spotkanie ze słowem poetyckim. Szczególne pisemne słowa podziękowania zostały skierowane do Patronów Honorowych: Burmistrza Grajewa Dariusza Latarowskiego i ks. dr. Tomasza Olszewskiego, dyrektora CEM SpesMediaGroup.


Fot. D. Lekenta

__________________________________________________________________________
 
Koło Przyjaciół Biblioteki poleca
wtorek, 03 stycznia 2017 20:16

 


3 stycznia 2017 r. na zajęciach Koła Przyjaciół Biblioteki udałyśmy się do Miejskiej Biblioteki Publicznej Oddział dla Dzieci w Grajewie. Celem naszej wycieczki było poznanie nowości książkowych i nie tylko.

Poniżej prezentujemy listę ciekawych książek, które mamy nadzieję spodobają się naszym rówieśnikom.

Harrison L. – Upiór z sąsiedztwa
Gawryluk B. - Teraz tu jest nasz nowy dom
Meloy C. - Uroczysko
Montgomery L. M. - Takie jak Ania
Mull B. - Baśniobór
Palubmo D. - Walizki
Ress G. - Polowanie na Mamę
Turetsky B. - Na pokładzie Titanica
Becker S.- Katarzyna jak sprężyna
Tyszka A.- Nienia z Zielonego Marzenia. Lato Nieni
Kosmowska B.- Buba
Saunders K. - Ja, Suzy P. Kłopoty to moja specjalność
Bednarek J.- Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)
Funke C.- Anyżowa Warownia
Daneshvari G.- Szkoła strachu. Jeszcze nie koniec lekcji!
Gardner L.- Wiejemy do lasu!
Dembska K.- Mariolka
Bauer G. M. - Alek Topa. Ale wtopa!

Koło Przyjaciół Biblioteki:
Joanna Popowska, Kamila Sierakowska, Wiktoria Olszewska i Patrycja Kuczyńska.


Oddział dla Dzieci MBP w Grajewie
os. Broniewskiego 3, 19-200 Grajewo

Godziny wypożyczania:
Poniedziałek 10.00-18.00
Wtorek 10.00-18.00
Środa - nieczynna (dzień pracy wewnętrznej)
Czwartek 10.00-18.00
Piątek 10.00-18.00


Fot. L. Pietrzykowska


__________________________________________________________________________

 

 
Akcja czytelnicza ph. „Poczytaj mi przyjacielu” w klasach VI a, VI b, I b, I d
sobota, 31 grudnia 2016 08:04


Celem akcji było promowanie czytelnictwa oraz zasobów biblioteki szkolnej i MBP Oddział dla Dzieci w Grajewie wśród dzieci; rozwijanie kompetencji czytelniczych; wyrabianie i pogłębianie wśród uczniów nawyku czytania książek anglojęzycznych; wzbudzenie zainteresowania językiem obcym; realizacja programu „Czytające Szkoły” w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”; integrowanie uczniów starszych z młodszymi.

W ramach akcji „Poczytaj mi przyjacielu” w 2016 roku starsi uczniowie czytali bajki w języku angielskim swoim młodszym kolegom.

W styczniu i maju 2016 r. Agata Daniłowicz, Julia Sendrowska, i Julia Zalewska przeczytały w języku angielskim bajki pt.: „The Enormous Turnip”, „The Magic Cooking Pot”, „Little Red Riding Hood” oraz „The Little Red Hen” uczniom klasy I d. Następnie dzieci opowiadały usłyszane bajki i kolorowały otrzymane obrazki przedstawiające postaci z bajek.

W grudniu 2016 r. uczniowie klasy VI a przeczytali i przedstawili bajkę pt. „The Enormous Turnip” uczniom klasy I b. Inscenizacja bajki dostarczyła wiele emocji i wzruszeń. Pierwszoklasiści po wysłuchaniu i obejrzeniu bajki otrzymali kolorowankę do tekstu.

WNIOSKI: uczniowie udoskonalili swoje kompetencje czytelnicze, wyrobili sobie nawyk czytania książek w języku angielskim, częściej odwiedzali bibliotekę szkolną i miejską, pogłębili zainteresowania językiem angielskim, starsi uczniowie zintegrowali się z młodszymi oraz wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.  Dorota Zabłocka


__________________________________________________________________________
 
„The enormous turnip”
środa, 21 grudnia 2016 07:07


14 grudnia uczniowie klasy VI a przedstawili bajkę pt. „The enormous turnip” uczniom klasy I b. Dzieci z zapartym tchem oglądały mini spektakl przygotowany w języku angielskim przez starsze koleżanki i starszych kolegów. W przedstawieniu udział wzięli: Karolina Kozicka, Kacper Łepkowski, Anita Pięczykowska, Róża Ruszczyk, Kinga Sobolewska, Wiktor Wawiórko i Maciej Wróblewski. Aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Przygotowane przedsięwzięcie podkreśliło wagę czytania i świadomość nauki języka angielskiego.  Dorota Zabłocka


__________________________________________________________________________
 
Akcja czytelnicza ph. „Poczytaj mi przyjacielu” w klasach II i V
wtorek, 20 grudnia 2016 18:35


Celem było promowanie czytelnictwa oraz zasobów biblioteki szkolnej i MBP Oddział dla Dzieci w Grajewie wśród dzieci; rozwijanie kompetencji czytelniczych; wyrabianie i pogłębianie wśród uczniów nawyku czytania książek anglojęzycznych; wzbudzenie zainteresowania językiem obcym; realizacja programu „Czytające Szkoły” w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”; integrowanie uczniów starszych z młodszymi.

Spotkania odbyły się w grudniu 2016. Uczestnikami byli uczniowie klasy Vc (Joanna Popowska, Kamila Sierakowska, Adam Korycki i Aleksander Rorbach) oraz Va (Wiktoria Siedlecka, Wiktoria Szumowska, Amelia Wiśniewska) oraz uczniowie klas II. Uczniowie klas piątych czytały krótkie bajki i opowiadania uczniom z klas drugich wypożyczone z biblioteki szkolnej i MBP Oddział dla Dzieci w Grajewie, następnie tłumaczyły bajkę, przedstawiały krótką scenkę. Drugoklasiści po wysłuchaniu bajki otrzymali kolorowankę do tekstu.

„The Snowman”- osoby czytające i przedstawiające scenkę: Joanna Popowska, Kamila Sierakowska, Adam Korycki i Aleksander Rorbach. Czytanie wzbogacone o mini dramę, kostiumy i zimowe piosenki.
„The Three Billy Goats Gruff”- osoby czytające: Wiktoria Siedlecka, Wiktoria Szumowska, Amelia Wiśniewska. Czytanie uatrakcyjnione wyświetleniem prezentacji, na której uczniowie mogli śledzić czytany tekst i ilustracje.

Wnioski: uczniowie rozwinęli swoje zainteresowania czytelnicze, w tym zainteresowania książką anglojęzyczną; częściej odwiedzali bibliotekę szkolną i miejską; doskonalili technikę czytania w języku angielskim; z książek czerpali wiedzę i rozrywkę; poznali nowe słownictwo i zwroty anglojęzyczne; szanują książki.

Prezentacja

Prezentacja efektów pracy uczniów nastąpiła w grudniu 2016 roku. Uczniowie klasy V a przygotowali na dodatkowych lekcjach języka angielskiego przedstawienie na podstawie książek „Three Billy Goats Gruff '' w klasach II, a uczniowie klasy V c scenkę na podstawie bajki „The Snowman” i również prezentowali ją uczniom klas II. Przygotowane przedsięwzięcie stało się okazją do wyrażenia wzruszeń i emocji czytelniczych, podkreśliło wagę czytania oraz świadomość nauki języków obcych.
Celem było integrowanie uczniów, wzbudzenie zainteresowania językiem obcym, pogłębianie wśród uczniów nawyku czytania książek anglojęzycznych, poznanie i utrwalenie słownictwa, nauka wymowy słów.


Anna Mioduszewska


__________________________________________________________________________
 
Akcja czytelnicza ph. „Poczytaj mi przyjacielu” w klasach VI d, I b, I c
wtorek, 20 grudnia 2016 17:47


Celem akcji była integracja uczniowska; dostarczanie wzorców młodszym uczniom; popularyzacja czytania w języku angielskim; wzbudzanie zainteresowania językiem obcym; wyrabianie i pogłębianie wśród uczniów nawyku czytania książek anglojęzycznych; rozwijanie i utrwalanie słownictwa; nauka poprawnej wymowy słów; zachęcenie do korzystania z księgozbioru biblioteki szkolnej i MBP Oddział dla Dzieci w Grajewie.

Uczniowie klasy VI d w styczniu 2016 r. przeczytali i przygotowali inscenizację bajki „The Enormous Turnip” w klasach I b i I c, dodatkowo zostały przygotowane kolorowanki do bajki. Z kolei uczniowie klasy VI a w grudniu 2016 r. przeczytali i przygotowali inscenizację bajki „The Enormous Turnip” w klasie I a, dodatkowo zostały przygotowane kolorowanki do bajki.

Uczniowie rozwinęli i utrwalili słownictwo zawarte w książkach. Potrafią dostrzec związki przyczynowo – skutkowe w przeczytanych historiach oraz wyciągnąć własne wnioski. Poprawili koncentrację uwagi oraz zrozumieli, że czytanie książek dostępnych w bibliotece szkolnej i MBP Oddział dla Dzieci w Grajewie to forma relaksu i odpoczynku, który jest dla nich bardzo ważny.


Eliza Gołaszewska

__________________________________________________________________________
 
IX wieczór w szkolnej kawiarence literackiej
piątek, 16 grudnia 2016 20:30


Chwytaj radość za ogon, nawet jak się wyrwie, zostaną ci pióra
IX wieczór w szkolnej kawiarence literackiej

15 grudnia o godz. 17. 00 odbył się IX wieczór poetycko-muzyczny. Tym razem nadałyśmy mu zupełnie odmienny charakter. Nie było nostalgii, melancholii i goryczy, lecz optymizm i radość życia.
Mottem przewodnim stały się słowa Mirona Białoszewskiego: Chwytaj radość za ogon, nawet jak się wyrwie, zostaną ci pióra.
Goście kawiarenki byli szczególnie bliscy naszym sercom. Zaproszenie do wspólnego czytania poetyckich strof przyjęli bowiem emerytowani nauczyciele grajewskich szkół.
Specjalnie dla nich przygotowałyśmy też XI edycję naszej cyklicznej akcji czytelniczej Wymień swoją książkę.U. Buczyńska i J. Rydzewska
gospodynie kawiarenki

__________________________________________________________________________
 
Akcja "Poczytaj mi przyjacielu"
środa, 14 grudnia 2016 23:03


Celem akcji było promowanie czytelnictwa oraz zasobów biblioteki szkolnej i MBP Oddział dla Dzieci w Grajewie wśród dzieci; rozwijanie kompetencji czytelniczych; wyrabianie i pogłębianie wśród uczniów nawyku czytania książek anglojęzycznych; wzbudzenie zainteresowania językiem obcym; realizacja programu „Czytające Szkoły” w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”; integrowanie uczniów starszych z młodszymi.

Spotkania odbyły się w 2016 r. Uczestnikami byli: uczennice klasy VI b Julia Sendrowska, Julia Zalewska, Agata Daniłowicz i 23 uczniów z klasy I a oraz uczniowie klasy IV b/V b, klasa I c, I b, I d, II d, III a, III b, III c, wychowankowie świetlicy szkolnej, dzieci z oddziałów przedszkolnych.

Uczennice klasy szóstej czytały krótkie bajki i opowiadania uczniom z klasy pierwszej wypożyczone z biblioteki szkolnej i MBP Oddział dla Dzieci w Grajewie, następnie tłumaczyły bajkę, przedstawiały krótką scenkę. Pierwszoklasiści po wysłuchaniu bajki otrzymali kolorowankę do tekstu.

•Styczeń –„The Little Red Hen” autor Sue Arengo (uczennice klasy VI b Julia Sendrowska, Julia Zalewska, Agata Daniłowicz – 23 uczniów klasy I a). Uczniowie klasy IV b czytali i przedstawiali scenki zaczerpnięte z opowiadania młodszym koleżankom i kolegom.

•Marzec – przedstawienie „The Enormous Turnip” autor Sue Arengo (uczniowie klasy IV b - klasa I c, I b, III a, III b, III c, wychowankowie świetlicy szkolnej).

•Kwiecień - przedstawienie „Three Billy Goats” autor Sue Arengo (uczniowie klasy IV b – uczniowie klasy I a).

• Maj 2016 - The Magic Cooking Pot autor Sue Arengo (uczniowie po raz kolejny spotkali się aby przeczytać, tłumaczyć i omówić kolejną opowieść anglojęzyczną. Nauka piosenki anglojęzycznej pt. „Books are fun”.

• Grudzień 2016 - uczniowie klasy V b przygotowali na dodatkowych lekcjach języka angielskiego przedstawienie na podstawie książek „Three Billy Goats Gruff '' w klasie II d oraz kl. „0” „Goldilocks and Three Bears '' w klasach I c i I d.

Przygotowane przedsięwzięcie stało się okazją do wyrażenia wzruszeń i emocji czytelniczych, podkreśliło wagę czytania oraz świadomość nauki języków obcych.

Wnioski: uczniowie rozwinęli swoje zainteresowania czytelnicze, w tym zainteresowania książką anglojęzyczną; częściej odwiedzali bibliotekę szkolną i miejską; doskonalili technikę czytania w języku angielskim; z książek czerpali wiedzę i rozrywkę; poznali nowe słownictwo i zwroty anglojęzyczne; szanują książki.Agnieszka Sokołowska

__________________________________________________________________________
 
„Goldilocks and Three Bears”
środa, 14 grudnia 2016 22:06


8 grudnia 2016 r. uczennice klasy V b pokazały krótkie przedstawienie w języku angielskim pt. „Goldilocks and Three Bears”, czyli „Złotowłosa i trzy misie”. Przedstawienie odbyło się w klasach I c i I d. Dzieci z przyjemnością oglądały mały spektakl oraz przysłuchiwały się starszym koleżankom. Dziewczęta z V b spisały się na medal.

Agnieszka Sokołowska


__________________________________________________________________________
 
''Three Billy Goats Gruff'
środa, 14 grudnia 2016 21:20


W pierwszym tygodniu grudnia uczniowie klasy V b zaprezentowali przedstawienie do książki pt.''Three Billy Goats Gruff'', czyli trzy kózki. Spektakl odbył się w języku angielskim w klasie II d i w zerówce. Maluchy z przyjemnością oglądały przedstawienie. Przygotowane przedsięwzięcie stało się okazją do wyrażenia emocji czytelniczych oraz podkreśliło wagę czytania i nauki języków obcych.


Agnieszka Sokołowska


__________________________________________________________________________
 
Szkolny Konkurs „Pytamy o patronów grajewskich ulic”dla klas IV-VI
wtorek, 13 grudnia 2016 17:45Co tydzień na stronie internetowej i na tablicy w holu szkoły jest zamieszczone pytanie dotyczące nazw bądź patronów grajewskich ulic.

Waszym zadaniem jest:
1) udzielić odpowiedzi na pytanie - informacji możecie szukać w zbiorach biblioteki szkolnej i miejskiej oraz w Internecie;

2) podpisaną kartkę z odpowiedzią wrzucić do specjalnie przygotowanej skrzynki znajdującej się w bibliotece szkolnej.

Prawidłowe rozwiązania wezmą udział w losowaniu nagród.

Pytanie nr 5

Korzystając z mapy określ, w którym kwadracie na terenie Grajewa mieści się ulica Patrona Twojej szkoły? Wypisz także ulice, z którymi sąsiaduje.

Na odpowiedzi czekamy do poniedziałku (19 XII 2016 r.).

Konkurs wpisuje się w realizację projektu edukacyjnego „Patroni grajewskich ulic” i Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.


W. Jerulank, L. Pietrzykowska, E. Czaplicka, A. Bukowska

_____________________________________________________________________________________

 
Pierwszoklasiści w Oddziale dla Dzieci MBP
poniedziałek, 12 grudnia 2016 18:03


W pierwszym tygodniu grudnia dzieci z klas pierwszych odwiedziły Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie. Gdy tylko przekroczyły próg, zawładnął nimi całkowicie tajemniczy świat książek. Niezwykła atmosfera panująca między regałami pełnymi woluminów sprawiła, że wszyscy zapragnęli stać się od zaraz stałymi czytelnikami. Pani bibliotekarka zaprezentowała posiadany księgozbiór, przedstawiła zasady korzystania z biblioteki i odpowiedziała na wszystkie pytania oczarowanych magią książki przyszłych czytelników.

Serdecznie dziękujemy – uczniowie klas pierwszych.Wych. klas pierwszych


__________________________________________________________________________
 
Szkolny Konkurs „Pytamy o patronów grajewskich ulic”dla klas IV-VI
wtorek, 06 grudnia 2016 19:09Co tydzień na stronie internetowej i na tablicy w holu szkoły jest zamieszczone pytanie dotyczące nazw bądź patronów grajewskich ulic.

Waszym zadaniem jest:
1) udzielić odpowiedzi na pytanie - informacji możecie szukać w zbiorach biblioteki szkolnej i miejskiej oraz w Internecie;

2) podpisaną kartkę z odpowiedzią wrzucić do specjalnie przygotowanej skrzynki znajdującej się w bibliotece szkolnej.

Prawidłowe rozwiązania wezmą udział w losowaniu nagród.

Pytanie nr 4

Napisz w kilku zdaniach, kim był Stefan Rowecki „Grot”,
patron jednej z grajewskich ulic?


Na odpowiedzi czekamy do poniedziałku (12 XII 2016 r.).

Konkurs wpisuje się w realizację projektu edukacyjnego „Patroni grajewskich ulic” i Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.


W. Jerulank, L. Pietrzykowska, E. Czaplicka, A. Bukowska

_____________________________________________________________________________________

 
Wyniki konkursu na „Najciekawsze opowiadanie twórcze ..."
poniedziałek, 05 grudnia 2016 17:13Konkurs na „Najciekawsze opowiadanie twórcze inspirowane przygodami wybranego bohatera/bohaterów" zorganizowano na przełomie listopada i grudnia 2016 r. Celem konkursu było propagowanie idei Ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”, inspirowanie młodzieży do aktywności twórczej, ujawnianie i rozwijanie zdolności i zainteresowań literackich.

W konkursie wzięli udział uczniowie klas IV-VI, których zadaniem było napisanie opowiadania na jeden z wybranych tematów:

1) Niezwykłe spotkanie, czyli Henryk Sienkiewicz w gronie wybranych bohaterów swoich książek;
2) „Spacerkiem po Grajewie z …” (wybierz dowolnego bohatera opracowanej lektury), wpisz w wykropkowane miejsce.

Komisja konkursowa w składzie: p. Waldemar Jarosław Koniecko i p. Aleksandra Monika Kuczyńska, biorąc pod uwagę zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalne ujęcie tematu, poprawność pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

Klasy IV
I miejsce – Wiktoria Brzostek kl. IV a, Agnieszka Ciukszo kl. IV b
II miejsce – Marta Pawełkowska kl. IV b

Klasy V
I miejsce – Gabriela Fidler kl. V a
Wyróżnienie – Weronika Wiśniewska kl. V c, Julia Płochocka kl. V a

Klasy VI
I miejsce – Krzysztof Sztabiński kl. VI b, Elina Pavliv kl. VI b
II miejsce – Wiktoria Porsewa kl. VI b


Szkolni koordynatorzy kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”:
p. H. Muryjas-Rząsa, p. E. Sarnacka, p. E. Czaplicka, p. L. Pietrzykowska
we współpracy z nauczycielami języka polskiego:
p. U. Bołonkowską, p. U. Buczyńską i p. S. Łempicką.

____________________________________________________________
 
Dzień Patrona w SP 4
piątek, 02 grudnia 2016 08:36


Przypomnijmy - 10 września 2001 r. Szkole Podstawowej nr 4 zostało nadane imię Henryka Sienkiewicza. Od tamtej pory Patron jest widoczny w różnorodnych działaniach edukacyjno-artystycznych, a jeden z listopadowych dni jest zagospodarowywany w szczególny sposób.

28 listopada 2016 r. był owym wyjątkowym dniem, który poświęcono nobliście. Na wybranej lekcji we wszystkich salach ożywali bohaterowie dzieł Mistrza, jako że były to chwile ogólnoszkolnego czytania. Najmłodsi wsłuchiwali się w historię księżniczki z utworu „Bajka”, którą czytały im wychowawczynie i starsi uczniowie. Może warto wspomnieć, że ten właśnie utwór znajdował się kiedyś w podręczniku Ireny Słońskiej „W szkole i na wakacjach” (Warszawa,1986,WSiP), o czym przypomniała nam nasza koleżanka ucząca w klasach młodszych, pokazując owo wydanie. Czwartoklasiści poznali losy Janka Muzykanta, piątoklasiści- „Latarnika”, a szóstoklasiści –„Sachema”. Teksty były punktem wyjścia do odczytywania przesłań utworów. Zastanawiano się nad sytuacją dziecka zdolnego w danym czasie i środowisku, porównywano do chwili obecnej, analizowano przeżycia i postawy bohaterów. Najmłodsi działali twórczo, wykonując różnorodne prace.

W godzinach popołudniowych dwuosobowe reprezentacje poszczególnych klas pisały test wiedzowy. Warto dodać, że uczniowie otrzymali wcześniej stosowne materiały. I tak: uczniowie klas czwartych koncentrowali się na życiorysie Patrona, piątych – na twórczości, szóstych – na ekranizacji dzieł. Najbardziej przeżywali czwartoklasiści i to oni przyszli najlepiej przygotowani.

Oto zwycięskie duety:

Klasy IV
Marta Pawełkowska i Karolina Świderska kl. IV b

Klasy V
Gabriela Fidler i Julia Płochocka kl. V a

Klasy VI
Aleksandra Strzałkowska i Jakub Samełko kl.VI b


Uczestnikami zmagań testowych byli również: Julia Kalinowska i Weronika Korwek z IV a, Waleria Zadrożna i Patryk Zawistowski z IV c, Daniel Sarnacki i Kamil Rutkowski z V c, Kalina Kacprzak i Damian Żemajtys z V b, Iga Chudek i Jakub Zyskowski z V d, Zuzanna Tokarzewska i Bartłomiej Maciejewski z VI d, Wiktoria Pałyzga i Karolina Kozicka z VI a. Wszystkim serdecznie dziękujemy.

W godzinach od 8.00 do 15.00 uczniowie klas IV-VI mogli brać udział w grze edukacyjnej, poszukując nazw miast, które upamiętniły naszego Patrona, wystawiając mu pomniki. Parter, I i II piętro oraz pomieszczenia gimnazjum zaroiły się od wytrwałych poszukiwaczy.

Zarówno zwycięskie duety, jak też wszyscy reprezentanci klas, którzy pisali testy wiedzowe zostaną nagrodzeni, zaś spośród uczestników gry zostaną wylosowani szczęśliwcy. Wręczenie nagród wkrótce, a zostały one ufundowane przez Radę Rodziców i organizatorów.

Raz jeszcze społeczność szkolna wcieliła w życie słowa Mistrza: Nie rzeczywistość sama, ale serce, z jakim ku niej przystępujemy, daje rzeczom kształty i kolory.

Organizatorami obchodów i autorami wszystkich materiałów byli: p. Urszula Krystyna Bołonkowska, p. Urszula Buczyńska, p. Sabina Łempicka, p. Halina Muryjas-Rząsa i p. Wiesław Jerulank.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom oraz koleżankom i kolegom za to, że nasz Patron zagościł na wszystkich lekcjach, a jego dzieła były inspiracją do różnorakich działań twórczych.

Organizatorzy__________________________________________________________________________
 
Turniej Czytelniczy "Z książką i biblioteką za pan brat”
środa, 30 listopada 2016 22:2330 listopada 2016 r. odbył się Turniej Czytelniczy "Z książką i biblioteką za pan brat” zorganizowany przez bibliotekę ZSM 3 Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną Oddział dla Dzieci w Grajewie.

Celem turnieju była realizacja przez szkołę założeń Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa poprzez współdziałanie z Miejską Biblioteką Publiczną Oddział dla Dzieci w Grajewie w propagowaniu czytelnictwa wśród uczniów; dostarczanie dzieciom radości i satysfakcji podczas wspólnej rywalizacji.

W turnieju wzięli udział uczniowie klas piątych, uczestnicząc w konkurencji indywidualnej (w budynku szkoły) i konkurencjach drużynowych (w budynku Oddziału dla Dzieci MBP w Grajewie).

W Komisji turniejowej wraz z organizatorkami pracowały panie: Violetta Magdalena Curyło i Eliza Gołaszewska.

Oto wyniki turnieju:

Konkurencja indywidualna - test czytania ze zrozumieniem fragmentu książki „Tajemniczy ogród”
I miejsce - Iga Chudek z klasy V d

Konkurencje drużynowe - reklama książki poprzez plakat, quiz czytelniczy, konkurencja ruchowo-taneczna „Krążąca książka”, „Śpiewająco czytamy, czyli karaoke w bibliotece”

I miejsce - klasa V d
Natalia Chorosz, Iga Chudek, Gabriela Guzowska, Zuzanna Komosińska, Bartosz Ostrowski

II miejsce - klasa V a i kl. V b
Anna Jaszewska, Martyna Jaworska, Julia Krzemińska, Julia Płochocka, Amelia Wiśniewska
Kalina Kacprzak, Filip Krajewski, Natalia Krymska, Julia Świderska, Damian Żemajtys

Gratulujemy.


Dziękujemy uczniom za zaangażowanie, a wychowawcom i członkom komisji za współpracę.

Turniejowi towarzyszyła WYSTAWA NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH dostępnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej Oddział dla Dzieci w Grajewie.
Organizatorki: E. Bobińska, E. Czaplicka, L. Pietrzykowska

________________________________________________________________________________
 
Szkolny Konkurs „Pytamy o patronów grajewskich ulic”dla klas IV-VI
wtorek, 29 listopada 2016 18:12Co tydzień na stronie internetowej i na tablicy w holu szkoły jest zamieszczone pytanie dotyczące nazw bądź patronów grajewskich ulic.

Waszym zadaniem jest:
1) udzielić odpowiedzi na pytanie - informacji możecie szukać w zbiorach biblioteki szkolnej i miejskiej oraz w Internecie;

2) podpisaną kartkę z odpowiedzią wrzucić do specjalnie przygotowanej skrzynki znajdującej się w bibliotece szkolnej.

Prawidłowe rozwiązania wezmą udział w losowaniu nagród.

Pytanie nr 3

Na jakiej ulicy mieści się Twoja szkoła? Napisz w kilku zdaniach, z jakim wydarzeniem historycznym wiąże się jej nazwa.

Na odpowiedzi czekamy do poniedziałku (5 XII 2016 r.).

Konkurs wpisuje się w realizację projektu edukacyjnego „Patroni grajewskich ulic” i Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.


W. Jerulank, L. Pietrzykowska, E. Czaplicka, A. Bukowska

_____________________________________________________________________________________

 
O współpracy szkoły z MBP
sobota, 26 listopada 2016 23:25W 2016 roku Szkoła Podstawowa nr 4 w Grajewie współdziała z Miejską Biblioteką Publiczną Oddział dla Dzieci w Grajewie w realizacji założeń Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w propagowaniu czytelnictwa wśród uczniów.

Do form współpracy należy:

1. Udział uczniów SP 4 w Grajewie w spotkaniach autorskich zorganizowanych przez Oddział dla Dzieci w Grajewie:  z p. Elizą Piotrowską, p. Lilianą Bardijewską, w Miejskim Konkursie Ortograficznym dla klas III;

2. Konsultowanie z pracownikami Oddziału dla Dzieci MBP zakupu ciekawych książek do biblioteki szkolnej;

3. Przekazywanie informacji o nowościach i wybranych wydarzeniach czytelniczych na stronę internetową;

4. Korzystanie z zasobów MBP Oddział dla Dzieci w Grajewie i ich ekspozycja, np. na wystawie ph. „Zdrowy styl życia”;

5. Wycieczki edukacyjne.

6. Spotkanie „Popołudnie z książką i filmem”;

7. Realizacja projektów edukacyjnych, np. „Poetyckie inspiracje kompozytorów";

8. Turniej Czytelniczy "Z biblioteką i książką za pan brat”.

Celem działań jest rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów; dążenie, aby uczniowie traktowali bibliotekę szkolną i Miejską Bibliotekę Publiczną jako ważny element swojej edukacji i w przyszłości nie zakończyli swojej przygody z książką i czytaniem; integracja środowiska uczniowskiego; dostarczanie dzieciom radości i satysfakcji z obcowania z książką.

_______________________________________________________________
 
„Granice przyjaźni” – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego w bibliotece
czwartek, 24 listopada 2016 19:41W roku szkolnym 2016/2017 kontynuujemy spotkania Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego w bibliotece szkolnej w ramach Ogólnopolskiej kampanii „Ja czytam” pod honorowym patronatem MEN. Przypomnijmy, że nadrzędnym celem kampanii jest rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów.

23 XI 2016 r. uczestnikami spotkania DKE zorganizowanego przez nauczycieli bibliotekarzy: L. Pietrzykowską i E. Czaplicką byli uczniowie klasy V b. Tym razem inspiracją do dyskusji był fragment książki Anny Czerwińskiej-Rydel „Po drugiej stronie okna. Opowieść o Januszu Korczaku”.

Podczas spotkania uczniowie poznali wspaniałego pedagoga i wychowawcę - Janusza Korczaka. Odwołując się do tekstu i zachowując zasady kulturalnej dyskusji wspólnie omówiliśmy następujące zagadnienia: Czy możliwa jest przyjaźń między dorosłymi i dziećmi? Między wychowawcą i jego wychowankami? Jakie są granice przyjaźni? Czy warto poświęcać się dla przyjaźni? Czy ważna jest zasada wzajemności? Po co poświęcamy się dla przyjaciół?

Wypowiedzi i spostrzeżenia uczniów były trafne i rzeczowe, poparte przykładami zaczerpniętymi z doświadczeń pojedynczych uczniów, jak i całej klasy.

Dyskusję zakończyliśmy następującym wnioskiem: Dzieci mogą zaprzyjaźnić się z osobą dorosłą. Przyjaźń może występować nawet między nauczycielem a uczniem. Nauczyciel uczy, wspiera, daje dobry przykład i pomaga rozwiązywać problemy, a przecież każdy, kto nam pomaga, daje nam dobry przykład, może zostać naszym przyjacielem.L. Pietrzykowska

_______________________________________________________________________________
 
,,Smok, smoczek, smoczysko” ... - projekt edukacyjny w klasie IV a, b i c
czwartek, 24 listopada 2016 19:15


Rysujemy linie – wykonanie pracy na temat
,,Smok, smoczek, smoczysko” na podstawie wiersza ,,Bajeczka''
D. Gellner – projekt edukacyjny w klasie IV a, b i c.


Celem projektu było promowanie twórczości D. Gellner; rozwijanie umiejętności rozumienia i przetwarzania tekstów literackich, kształtowanie twórczych postaw, doskonalenie umiejętności posługiwania się w praktyce różnymi rodzajami linii; stosowanie linii konturowej w pracach rysunkowych; tworzenie kompozycji rysunkowych w wyobraźni; czerpanie pomysłów plastycznych z poznanego utworu literackiego.

Projekt realizowano na przełomie wrzesień – październik 2016 r.

• Uczniowie czytali wiersz po cichu, następnie nauczyciel czytał głośno, a na koniec, każdy uczeń czytał po kolei jedną zwrotkę.
• Nauczyciel przedstawił ilustracje przedstawiające smoka.
• Uczniowie zamykali oczy i czarnym pisakiem rysowali plątaninę linii bez odrywania ręki od kartki.
• Następnie po otwarciu oczu i wyszukaniu w rysunku linii kształt smoka, smoczka lub Smoczyńska.
• Uczniowie pogrubili kontur, pokolorowali kredkami, a cienkopisem dorysowały szczegóły: łuski, wąsy, oczy, zęby, kolce itd.
• Ostatnim etapem była wystawa, w czasie której uczniowie rozmawiali na temat zastosowania w pracach różnego rodzaju linii.

Podsumowując, uczniowie poznali wiersz Doroty Gellner przekonując się, że tekst literacki rozwija wyobraźnię i jest źródłem inspiracji plastycznych. Nauczycielka zaprezentowała kilka innych utworów pisarki, zachęcając dzieci do ich wypożyczenia z biblioteki i przeczytania.Realizator - Beata Urszula Dawid________________________________________________________________________________
 
,,Wierszem malowane" - projekt edukacyjny w klasach V a, b, c, d
środa, 23 listopada 2016 22:19Celem projektu "Wierszem malowane" było promowanie twórczości Juliana Tuwima, czerpanie inspiracji z literatury, posługiwanie się wybranymi technikami plastycznymi wykorzystując ich możliwości ekspresji, angażowanie się w proces zdobywania wiedzy.

Projekt zrealizowano w listopadzie 2016 r.

• Uczniowie na każdej lekcji zapoznawali się z wierszami Juliana Tuwima.
• Ilustrowali wybrany wiersz – dowolną techniką.
• Gotowe prace ułożone zostały w wyznaczonym miejscu tworząc ,,Klasową Galerię''.

Podsumowując, uczestnicy projektu edukacyjnego poznali twórczość Juliana Tuwima i sylwetkę pisarza. Rozwinęli umiejętności plastyczne i zainteresowania czytelnicze.


Realizator - Beata Urszula DawidFot. L. Pietrzykowska


________________________________________________________________________________
 
,,Architektura w literaturze” - projekt edukacyjny w klasach VI a, b, c, d
wtorek, 22 listopada 2016 22:20Celem projektu „Architektura w literaturze” było zapoznanie i posługiwanie się przez uczniów pojęciem ,,architektura''; rozwijanie wyobraźni poprzez zadania związane z bohaterami literackimi, takimi jak: Pinokio, Mikołajek, Roszpunka, Baba- Jaga, Fabryka Pana Wonki itd.; uwrażliwienie na piękno; wzmocnienie zainteresowania i aktywności czytelniczej uczniów; rozwijanie umiejętności współpracy w grupie; rozwijanie umiejętności wyrażania własnego zdania i odczucia na temat obserwowanych zjawisk artystycznych i otaczającej rzeczywistości.

Projekt zrealizowano na przełomie październik – listopad 2016 r.

Uczniowie klas VI a, b, c i d bardzo chętnie zaangażowali się w projekt:

• poznawali ilustracje z wybranymi postaciami bohaterów literatury dziecięcej (Pinokio, Mikołajek , Roszpunka, Baba–Jaga, Fabryka Pana Wonki), następnie opisywali bohaterów i ich losy;

• podzieleni na 4-6 osobowe zespoły swobodnie wypowiadali się, dlaczego lubią daną postać; zostali architektami projektującymi domy dla swoich ulubionych postaci literackich;

• w zespołach ustalali, jak będzie wyglądał dom ich bohatera, jakie materiały wykorzystają do jego budowy, podzielili się zadaniami.

Po wykonaniu prac uczniowie ustawili domy obok siebie w wyznaczonym miejscu. Zespoły po kolei omawiały swoje projekty. Po każdej prezentacji nauczyciel wystawił ocenę według następujących kryteriów: interesująca forma, pomysł, nakład pracy, zaangażowanie, umiejętność prezentacji i obrona własnej twórczości.

W chwili obecnej domki zostały wyeksponowane w holu głównym, wzbudzając ogromne zainteresowanie uczniów, rodziców i osób odwiedzających szkołę. W porozumieniu z paniami bibliotekarkami będą prezentowane także wraz z ilustracjami przedstawiającymi ich mieszkańców. Podpisy będą zawierały także tytuł książki, z której pochodzi wybrana postać ulubionego bohatera literackiego.

Podsumowując, uczniowie chętnie budowali dom dla swego ulubionego bohatera literackiego. Nauczyli się współpracy w grupie i odpowiedzialności za powierzone zadania. Poznali architekturę w literaturze. Przygotowali wystawę prac, która stanowi zachętę dla innych czytelników do odwiedzenia biblioteki szkolnej i przeczytania wybranych książek.


Realizator - Beata Urszula DawidFot. L. Pietrzykowska


________________________________________________________________________________
 
Wykonujemy ilustrację do fragmentu wiersza ,,ZOO '' Jana Brzechwy - projekt edukacyjny w klasach V a, b, c, d
wtorek, 22 listopada 2016 21:16Celem projektu była promocja książki o tematyce przyrodniczej. Uczniowie swobodnie posługiwali się pojęciem (walor); wykorzystali wiedzę o walorze tworząc prace plastyczne; dostrzegali walory książek czerpiąc inspiracje plastyczne z tekstu literackiego.

Projekt realizowano na przełomie wrzesień – listopad 2016 r.

• Uczniowie losowo wybrali ilustracje pocięte na puzzle przedstawiające zwierzę z zestawu: papuga, żyrafa, słoń, zebra, tygrys, żółw, struś, wilk, po czym złożyli puzzle i nakleili je na kartkę.

• Podczas czytania wiersza ,,ZOO'' Jana Brzechwy uczniowie po usłyszeniu nazwy zwierzęcia, które ułożyli, przyczepiali obrazek do tablicy.

• W trakcie swobodnej rozmowy na temat tekstu uczniowie wyjaśniali, o jakich zwierzętach była mowa w wierszu, gdzie one mieszkają, omówili ich środowisko naturalne.

• W Encyklopedii zwierząt wypożyczonej z biblioteki dzieci oglądały zdjęcia przedstawiające zwierzęta egzotyczne, dokonały także przeglądu wypożyczonych albumów ze zwierzętami i ptakami.

• Uczniowie wykonali rysunek dowolnie wybranego zwierzęcia, zachowując podstawę rysowania – walor.

• Wycinali sylwetkę narysowanych zwierząt.

• Stworzyli ,,Klasowe ZOO '' - naklejali swoje zwierzęta na arkusz papieru.

• Na zakończenie dorysowywali elementy krajobrazu.

Podsumowując, uczniowie bardzo chętnie włączyli się do projektu i chętnie wykonywali zadania. Uczestnicząc w przedsięwzięciu zostali zachęceni do wypożyczania książek popularnonaukowych poszerzających wiedzę na temat zwierząt.


Realizator - Beata Urszula Dawid


________________________________________________________________________________
 
Szkolny Konkurs „Pytamy o patronów grajewskich ulic”dla klas IV-VI
poniedziałek, 21 listopada 2016 16:12Co tydzień na stronie internetowej i na tablicy w holu szkoły jest zamieszczone pytanie dotyczące nazw bądź patronów grajewskich ulic.

Waszym zadaniem jest:
1) udzielić odpowiedzi na pytanie - informacji możecie szukać w zbiorach biblioteki szkolnej i miejskiej oraz w Internecie;

2) podpisaną kartkę z odpowiedzią wrzucić do specjalnie przygotowanej skrzynki znajdującej się w bibliotece szkolnej.

Prawidłowe rozwiązania wezmą udział w losowaniu nagród.

Pytanie nr 2

Na podstawie mapy Grajewa wywieszonej w holu szkoły
wymień nazwy ulic leżące w kwadracie C 5.


Na odpowiedzi czekamy do poniedziałku (28 XI 2016 r.).

Konkurs wpisuje się w realizację projektu edukacyjnego „Patroni grajewskich ulic” i Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.


W. Jerulank, L. Pietrzykowska, E. Czaplicka, A. Bukowska

_____________________________________________________________________________________

 
Zaproszenie do udziału w Szkolnym Konkursie Literackim
sobota, 19 listopada 2016 19:30Regulamin Szkolnego Konkursu Literackiego
na „Najciekawsze opowiadanie twórcze inspirowane przygodami
wybranego bohatera/bohaterów” dla klas IV - VI.

Zapraszamy

Szkolni koordynatorzy kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”:
p. H. Muryjas-Rząsa, p. E. Sarnacka, p. E. Czaplicka, p. L. Pietrzykowska
we współpracy z nauczycielami języka polskiego:
p. U. Bołonkowską, p. U. Buczyńską i p. S. Łempicką.

____________________________________________________________
 
Wyniki bibliotecznego konkursu plastycznego "Książka i Ja"
sobota, 19 listopada 2016 19:10Na konkurs ph. "Książka i Ja" wpłynęło 60 prac plastycznych z klas I b, I c, I d, II a, II c, II d, II e, III a, III c, III d. Prace odznaczały się interesującym sposobem ujęcia tematu oraz różnorodnymi technikami plastycznymi.

Komisja Konkursowa w składzie: p. Bożena Chełmińska, p. Krystyna Łaguna, p. Dorota Poniatowska, p. Ewa Czaplicka i p. Lilla Pietrzykowska przyznała nagrody i wyróżnienia następującym uczniom:


Zapraszamy do biblioteki szkolnej i oglądania pięknych prac wykonanych przez naszych najmłodszych czytelników.


Nauczyciele bibliotekarze: L. Pietrzykowska i E. Czaplicka


________________________________________________________________________________
 
"Rodzinne czytanie nie tylko na tapczanie" w klasie III c
sobota, 19 listopada 2016 11:37Celem było zaciekawienie dzieci światem literackim; umiejętność formułowania własnego zdania, opinii na temat przeczytanej książki; kształtowanie wypowiedzi na określony temat; umiejętność promowania swoich ulubionych książek; wspomaganie rozumienia czytanego tekstu; odkrywanie przyjemności czytania; promowanie czytelnictwa jako przyjemnej i ciekawej formy spędzania czasu wolnego rodziców z dziećmi.

Przeprowadzono spotkania tematyczne z dziećmi i rodzicami, dziećmi i rodzeństwem, dziećmi i dziadkami w klasie II c, w czasie których stworzono miłą, przyjazną książce atmosferę: poduchy, pufy, ciepła herbata. Wspólne czytanie odbywało się na zmianę z rodzicem, po kolei, dziecko - babci, babcia - dziecku itd. Przeprowadzono pogadanki wyjściowe do poruszanego problemu. Odbyła się także prezentacja przyniesionych lektur z domu, książek niespodzianek; utworzono kącik "Moja ulubiona książka"; czytano tzw. jedną książkę "w obiegu"; przeprowadzono plebiscyt na najciekawszą książkę w semestrze.

Kontynuacją "Czytania, nie tylko na tapczanie" w kl. III c okazało się codzienne czytanie książki głośno w klasie, przez nauczyciela - rozpoczynające każdy dzień nauki a zatytułowane: Dzień dobry (z) książką! Uczniowie wyłonili książkę WILK AMBARAS w plebiscycie "Wartościowa książka". Zainteresowanie światem dzikich zwierząt było punktem wyjścia do zgłębienia tej lektury i jednocześnie zaciekawienia uczniów tematyką życia wilczej watahy. W miarę czytania powstawała klasowa gazetka dotycząca ciekawostek i faktów o wilkach bytujących w niedalekim sąsiedztwie. Tematyka ta cieszy się rosnącą popularnością wśród uczniów III c. Dzieci chętnie podjęły wyzwanie, a wspólna praca z książką moich do działania i samodzielnego myślenia.

Spotkania z książką, z rodzicami, kolegami i nauczycielami pokazały uczestników w nieco innej roli - szczególnie niektórzy ojcowie pochylili się nad książką wraz z dzieckiem po raz pierwszy. Wszystkim wieczory te dały dużą porcję relaksu i przyjemności oraz nadzieję na jeszcze większe zainteresowanie tego typu formą zabawy z książką. Aktywność dzieci przeszła najśmielsze oczekiwania dorosłych – bez oporów odgrywały one role, czytały fragmenty, tworzyły dialogi. Spotkania okazały się trafionym pomysłem i inspiracją dla rodziców na sposoby kontaktu z książką, niekoniecznie tradycyjne i jedynie znane do tej pory.
A. Bukowska i A. Kuczyńska


________________________________________________________________________________
 
Akcja „Warto przeczytać”
sobota, 19 listopada 2016 11:32Celem akcji było popularyzowanie czytelnictwa i zalet czytania książek; promocja ulubionych książek uczniów; umożliwienie młodym odbiorcom literatury prezentacji własnych opinii na temat przeczytanych książek; aktywizacja uczniów; doskonalenie umiejętności współpracy w grupie.

Pojedynczy uczniowie, grupy uczniów, jak i cała klasa czytała książki i polecała je innym czytelnikom w formie ustnej i pisemnej w klasie i na forum szkoły w październiku 2016 r. Ponadto dzieci, w zależności od upodobań i zdolności, pisały wypracowania na temat ulubionej książki bądź wykonywały ilustrację do najciekawszej przygody bohatera dzieła. Odczytanie i omówienie najpiękniejszych wypracowań odbyło się 2 listopada 2016 r.

Pedagogizacja rodziców na temat „Warto przeczytać, bo czytanie ma wielki wpływ na rozwój dziecka” odbyła się 14 września 2016 r.

Kierując się sugestiami rówieśników uczniowie chętnie sięgają po książki wskazane przez koleżanki i kolegów. Rodzice uczniów poznali nieoceniony wpływ literatury i czytania, przez co wspierają swoje dzieci w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.


S. Łempicka


________________________________________________________________________________
 
O wpływie czytania na rozwój dziecka
sobota, 19 listopada 2016 10:53
W ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie odbyły się spotkania z rodzicami uwzględniające tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci. Wychowawcy klas podczas zebrań omówili temat z wykorzystaniem materiałów tekstowych i multimedialnych opracowanych przez nauczycieli i bibliotekarzy.  


Oto siedemnaście zalet czytania opracowanych przez Szwedzką Akademię Literatury Dziecięcej. Warto je zapamiętać.


1. Książka pomaga nam rozwijać język i słownictwo. Uczy nas wyrażać myśli i rozumieć innych.

2. Książka rozwija myślenie. Dostarcza nam pojęć myślowych i nowych idei, rozszerza naszą świadomość i nasz świat.

3. Książka pobudza fantazję, uczy budować obrazy w wyobraźni.

4. Książka dostarcza nam wiedzy o innych krajach i kulturach, o przyrodzie, technice, historii, o tym wszystkim, o czym chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej.

5. Książka rozwija nasze uczucia i zdolność do empatii. Wyrabia w nas umiejętność wczucia się w czyjąś sytuację.

6. Książka dodaje sił i zapału. Dostarcza nam rozrywki i emocji. Może rozśmieszyć lub zasmucić. Może pocieszyć i wskazać nowe możliwości.

7. Książka może stawiać pytania, które angażują i pobudzają do dalszych przemyśleń.

8. Książka uczy nas etyki. Skłania do namysłu nad tym, co słuszne, a co nie, co dobre, a co złe.

9. Książka może wytłumaczyć rzeczywistość i pomóc w zrozumieniu zależności.

10. Książka może udowodnić, że często pytanie ma więcej niż jedną odpowiedź, że na problem da się spojrzeć z różnych stron. Może podpowiedzieć inne sposoby rozwiązywania konfliktów niż przemoc.

11. Książka pomaga nam zrozumieć siebie. Odkrycie, że są inni, którzy myślą jak my, że mamy prawo do swoich odczuć i reakcji, umacnia nasze poczucie własnej wartości.

12. Książka pomaga nam zrozumieć innych. Lektura książek pisarzy z innej epoki, innego świata, i odkrywanie, że ich myśli i odczucia nie różnią się od naszych, buduje tolerancję dla innych kultur i zapobiega uprzedzeniom.

13. Książka jest naszym towarzyszem w samotności. Łatwo wziąć ją ze sobą i czytać gdziekolwiek. Z biblioteki można ja wypożyczyć za darmo i nie trzeba podłączać jej do prądu.

14. Książka jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego. Dzięki niej mamy wspólne doświadczenia i punkty odniesienia.

15. Dobra książka dla dzieci, którą można czytać na głos, przynosi radość dzieciom i dorosłym. Buduje pomost między pokoleniami.

16. Książka dla dzieci to pierwsze spotkanie z literaturą - nieograniczonym światem, z którego czerpiemy przez całe życie. To bardzo ważne spotkanie, gdyż, jeśli nie zostanie zmarnowane, pokaże, ile może dać dobra literatura.

17. Literatura dziecięca wzbogaca kulturę kraju. Daje pracę wielu ludziom: pisarzom, ilustratorom, wydawcom, redaktorom, drukarzom, recenzentom, księgarzom, bibliotekarzom... Literaturę dziecięcą można również eksportować przynosząc krajowi dochód i uznanie za granicą.


Nauczyciel bibliotekarz - L. Pietrzykowska

________________________________________________________________________

 

 
Turniej Czytelniczy "Z biblioteką i książką za pan brat"
sobota, 19 listopada 2016 07:23


Realizacja przez SP nr 4 założeń Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
poprzez współdziałanie z Miejską Biblioteką Publiczną Oddział dla Dzieci w Grajewie
w propagowaniu czytelnictwa wśród uczniów.
_________________________________________________________________
 
Szkolny Konkurs „Pytamy o patronów grajewskich ulic”dla klas IV-VI
środa, 16 listopada 2016 16:58Co tydzień na stronie internetowej i na tablicy w holu szkoły będzie zamieszczone pytanie dotyczące nazw bądź patronów grajewskich ulic.

Waszym zadaniem jest:
1) udzielić odpowiedzi na pytanie - informacji możecie szukać w zbiorach biblioteki szkolnej i miejskiej oraz w Internecie;

2) podpisaną kartkę z odpowiedzią wrzucić do specjalnie przygotowanej skrzynki znajdującej się w bibliotece szkolnej.

Prawidłowe rozwiązania wezmą udział w losowaniu nagród.

Pytanie nr 1
Wymień jak najwięcej nazw ulic w Grajewie na literę „B” i „K’.

Na odpowiedzi czekamy do poniedziałku (21 XI 2016 r.).

Konkurs wpisuje się w realizację projektu edukacyjnego „Patroni grajewskich ulic” i Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.


W. Jerulank, L. Pietrzykowska, E. Czaplicka, A. Bukowska

_____________________________________________________________________________________

 
Konkurs biblioteczny „Poszukiwacze zaginionych tytułów” rozstrzygnięty
sobota, 12 listopada 2016 09:40


28 X 2016 r. odbył się konkurs biblioteczny „Poszukiwacze zaginionych tytułów” dla chętnych uczniów z klas IV-VI. Jego celem było rozwijanie kompetencji czytelniczych i informatycznych uczniów. Konkurs trwał tylko jeden dzień i miał charakter spontaniczny.

Zadaniem uczestników było:
- wyszukać i zapisać jak najwięcej tytułów książek ukrytych na terenie szkoły,
- dopisać do nich autorów (uczniowie szukali informacji w Internecie w bibliotece),
- spis dostarczyć do biblioteki SP 4.

Na korytarzach szkolnych panował niesamowity ruch w poszukiwaniu ukrytych tytułów, a biblioteka szkolna pękała w szwach od czytelników i poszukiwaczy nazwisk autorów książek. Ustawiały się kolejki do stanowisk komputerowych.

Spośród licznych uczestników, którym udało się spełnić wszystkie wymogi konkursowe, 19 uczniów udzieliło prawidłowych odpowiedzi podając bezbłędnie 20 odnalezionych tytułów książek i ich autorów.

Nagrodę główną w postaci książki wylosowała Natalia Grabowska z klasy VI d, natomiast wyróżnienia otrzymali: Bartosz Cichocki kl. IV a, Waleria Zadrożna kl. IV c, Natalia Chorosz kl. V d, Szymon Bargłowski kl. V d, Jakub Grabowski kl. V d, Gabriela Guzowska kl. V d, Paulina Zalewska kl. V d, Wojciech Szewczyk kl. V d, Rafał Romanowski kl. V d, Dawid Konopka kl. VI b, Zuzanna Tokarzewska kl. VI d, Wiktoria Porsewa kl. VI b, Oliwia Górecka kl. VI b, Karolina Kozicka kl. VI a, Izabela Kalinowska kl. VI d, Krzysztof Sztabiński kl. VI b, Aleksandra Strzałkowska kl. VI b, Julia Waszkiewicz kl. VI b.

Konkurs spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem uczniów. Nawiązując do licznych próśb jeszcze go powtórzymy.


Nauczyciele bibliotekarze: L. Pietrzykowska i E. Czaplicka


Fot. L. Pietrzykowska
________________________________________________________________________
 
Szkolny Konkurs Literacki "Książka to dopiero początek..."
piątek, 11 listopada 2016 09:21


I miejsce – Krzysztof Sztabiński z kl. VI b

Praca nagrodzona w Szkolnym Konkursie Literackim
na najciekawszą interpretację hasła
Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych
„Książka to dopiero początek...”


Długie, jesienne wieczory… Deszczowe dni, kiedy szyby płaczą nieustannie. Kubek ciepłej herbaty i ulubiona książka to zestaw wręcz idealny na tę aurę. Kolorowa okładka, w środku kilkaset zadrukowanych stron. Może to dziwnie zabrzmi, ale książka to dopiero początek…

Przekonałem się o tym w wieku 4 lat, kiedy to samodzielnie przeczytałem pierwszą, kilkustronicową książeczkę o zwierzątkach. Zachwyceni dziadkowie, pełne podziwu głosy znajomych i dumni rodzice. Ja tego nie pamiętam, ale moi bliscy opowiadają mi, że było to wielkie wydarzenie w moim domu. Wszak nie każdy zaczyna składać literki mając 3 latka. Z czasem zacząłem czytać coraz więcej, bajki zamieniałem na poważniejsze tytuły o zwierzętach domowych i ciekawych miejscach. To właśnie książki pomagały mi od najmłodszych lat odrabiać prace domowe do szkoły, to w książkach znajdowałem odpowiedzi na nurtujące mnie pytania, gdy uczyłem się do konkursów. W końcu to przy moim ulubionym bohaterze Harrym Potterze tak naprawdę relaksowałem się i mogłem zapomnieć o całym tygodniu nauki w szkole.

Obecnie jestem uczniem szóstej klasy, obowiązków mam coraz więcej, ale w całym tygodniu ciężkiej i wytężonej pracy muszę znaleźć choć chwilę na lekturę ciekawych książek. Tym bardziej, że kilka dni temu miała miejsce premiera ósmej części perypetii mojego ulubionego czarodzieja, a dokładniej jego potomstwa. Czytając, zapominam o całym świecie … Razem z tytułowym bohaterem przeżywam jego przygody, radości i smutki. Czuję się, jakbym sam był uczestnikiem akcji. Po skończonej lekturze bardzo chętnie analizuję zachowania poszczególnych postaci. Co bym zrobił inaczej, do czego bym może nigdy nie opuścił? Literatura pozwala nam przenieść się w magiczny świat i poczuć wyjątkowy klimat. Uczy nas redagować poprawne i logiczne wypowiedzi. Czytanie wzbogaca słownictwo, utrwala ortografię, pobudza wyobraźnię. Jakby więc nie patrzeć – książka to dopiero początek zmian, jakie niesie w nas aktywne czytelnictwo. Nie znam nikogo, kto cokolwiek by stracił, poświęcając czas lekturom. Dostrzegam wyłączanie korzyści. To nie gra komputerowa, która nie wnosi do naszego życia oprócz tego, że miło spędziliśmy czas. Sam jestem fanem gier komputerowych i mam nawet pomysł na stworzenie własnej, ale ważne miejsce w moim pokoju zawsze zajmować będzie półka z ulubionymi książkami.


__________________________________________________________________________
 
Szkolny Dzień Zdrowia i Sportu
wtorek, 01 listopada 2016 21:57


„Zdrowy styl życia”- pod takim hasłem w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w naszej szkole zrealizowano projekt „Dzień Zdrowia i Sportu”. Jego celem było promowanie wśród uczniów literatury dotyczącej sportu i zdrowego odżywiania, zainteresowanie ich zdrowym stylem życia oraz formami aktywnego wypoczynku.

Podczas uroczystości podsumowującej przedsięwzięcie młodzież miała okazję obejrzeć prezentację poświęconą odżywianiu i aktywności fizycznej, która wpływa na zdrowie człowieka. Uczniowie klas piątych pisali test wiedzy „Zdrowy styl życia”, a jego zwycięzcy zostali nagrodzeni dyplomami. Na spotkaniu szkolna pielęgniarka przedstawiła kilka zasad mających wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie młodzieży. Uczniowie i nauczyciele mogli spróbować zdrowych przekąsek przygotowanych z warzyw, owoców, mleka i pełnoziarnistego pieczywa. Nad młodymi kucharzami opiekę sprawowała pani Paulina Jarząbek, szkolna intendentka. Aby zachęcić uczniów do aktywnego wypoczynku w tygodniu poprzedzającym akcję zostały przeprowadzone przez Lidię Łepkowską lekcje chodzenia z kijami – nordic walking. Instruktorka zumby, Olga Fiodorowicz, poprowadziła zajęcia z tej bardzo atrakcyjnej formy aktywności fizycznej.

Uroczystości towarzyszyła wystawa książek dostępnych w bibliotece szkolnej i MPB Oddział dla Dzieci w Grajewie oraz wystawa plakatów opracowanych przez uczniów – uczestników projektu.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie Szkolnego Dnia Zdrowia i Sportu.


Lidia Łepkowska, Tomasz BabulGaleria
Fot. L. Pietrzykowska

__________________________________________________________________________
 
Konkurs biblioteczny "Poszukiwacze zaginionych tytułów"
czwartek, 27 października 2016 11:10


KONKURS DLA KLAS IV - VI
„POSZUKIWACZE ZAGINIONYCH TYTUŁÓW”
trwa tylko jeden dzień – piątek 28X 2016 r.

Na wszystkich szkolnych korytarzach na małych karteczkach ukrytych będzie 20 tytułów książek.

Waszym zadaniem jest:
- wyszukać i zapisać jak najwięcej ukrytych tytułów,
- dopisać do nich autorów (możecie szukać informacji w Internecie i w bibliotece),
- spis dostarczyć do biblioteki SP 4.

Nagrody rozlosujemy w piątek (4 listopada) na długiej przerwie o 11.30.


Zapraszamy

Nauczyciele bibliotekarze:
E. Czaplicka, L. Pietrzykowska
________________________________________________________________________________
 
Oddział dla Dzieci MBP zaprasza
czwartek, 20 października 2016 17:06


Oddział dla Dzieci MBP w Grajewie z przyjemnością pragnie poinformować czytelników o nabyciu kolejnych nowości książkowych i zachęca uczniów SP 4 do korzystania ze zbiorów.

TYTUŁY NOWYCH KSIĄŻEK

1. Andrzej Marek Grabowski - „Mumciuś”
2. Agnieszka Zimnowodzka - „Wstydzioł”
3. Agnieszka Zimnowodzka - „Wścibionki”
4. Agnieszka Zimnowodzka - „Zdziwionki”
5. Paweł Beręsewicz - „Więcej niż klub”
6. Charlotte Habersack - „Pippi Pepperkorn: nowa w klasie”, T.1.
7. Charlotte Habersack - „Pippi Pepperkorn: i zwierzęta”, T.2.
8. E. B. White - „Łabędzie nutki”
9. Joanna Olech - „Bal Piłkarzy”
10. Agnieszka Tyszka - „Nienia z Zielonego Marzenia: lato Nieni”
11. Alice Pantermüller - „Pamiętnik Zuzy-Łobuzy: zaklęte robale”
12. Alice Pantermüller - „Pamiętnik Zuzy-Łobuzy: inwazja królików”
13. Barbara Kosmowska - „Tru”
14. Barbara Gawryluk - „Wanda Chotomska nie mam nic do ukrycia”
15. Joanna Krzyżanek - „Bajka pachnąca czekoladą”
16. Rose Lagercrantz - „Do zobaczenia następnym razem”
17. Marcin Pałasz - „Wszystko zaczyna się od marzeń”
18. Agnieszka Gadzińska - „Duch potrzebny od zaraz”
19. Mechthild Gläser - „Strażniczka książek”
20. Andy Griffiths - „13-piętrowy domek na drzewie” ; cz. 1.
21. Andy Griffiths - „26-piętrowy domek na drzewie” ; cz. 2.
22. Andy Griffiths - „39-piętrowy domek na drzewie” ; cz. 3.
23. Paweł Osetek - „Kleptek”
24. Andrea Schütze - „Maja i Lino”


Oddział dla Dzieci MBP w Grajewie
os. Broniewskiego 3, 19-200 Grajewo

Godziny wypożyczania:
Poniedziałek 10.00-18.00
Wtorek 10.00-18.00
Środa - nieczynna (dzień pracy wewnętrznej)
Czwartek 10.00-18.00
Piątek 10.00-18.00


__________________________________________________________________________

 

 
Świętujemy w bibliotece
wtorek, 11 października 2016 19:06


W tym roku również obchodzimy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych ph. „Książka to dopiero początek…”.

PROGRAM OBCHODÓW

• Idea Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych - gazetka okolicznościowa.
• Wystawy książek, których tytuły zaczynają się na „B” jak biblioteka, „K” jak książka i "Cz" jak czytaj.
• Życzenia dla biblioteki - okolicznościowe wpisy czytelników do kroniki biblioteki.
• Sentencje o książce i bibliotece wyeksponowane na drzwiach pracowni klasowych przygotowane przez członków kół bibliotecznych z wykorzystaniem technologii komputerowych.

PRZERWY W BIBLIOTECE

- „Odstresuj się w bibliotece” - przerwy wypełnione kolorowaniem mandali i ilustracji do książek,
- Rozwiązywanie krzyżówek i rebusów,
- Gry i zabawy czytelnicze,
- Konkursy błyskawiczne i quizy literackie ze słodkimi nagrodami.
- Słuchanie bajek wybranych przez uczniów z płytoteki szkolnej.
– „Papierowe zoo, czyli origami w bibliotece” nawiązujące do obchodzonego niedawno Światowego Dnia Zwierząt.

AKCJE BIBLIOTECZNE

- „Do twarzy mi z książką” – sesje zdjęciowe połączone z promocją ulubionych książek.
- „Kto szuka ten znajdzie” – wyszukiwanie na bibliotecznych półkach książek z tytułami, w których występuje imię.

KONKURSY

• „Książka i Ja” - konkurs plastyczny dla klas I – III (technika dowolna, termin - do 26 X 2015 r.).
• „Książka to dopiero początek…” – konkurs literacki dla klas V i VI na najciekawszą interpretację hasła Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych (forma i objętość pracy dowolna, podpisane prace należy dostarczyć do biblioteki do 26 X 2016 r.).
• „Poszukiwacze zaginionych tytułów” – konkurs dla klas IV-VI, który będzie trwał tylko jeden dzień!

Więcej szczegółów na tablicach informacyjnych i w bibliotece…

Zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania!


E. Czaplicka i L. Pietrzykowska


__________________________________________________________________________
 
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Słoneczna Zakładka 2016”
wtorek, 04 października 2016 19:39
Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus oraz Bułgarski Instytut Kultury i Słowacki Instytut Kultury w Warszawie zapraszają młodych artystów do udziału w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Słoneczna Zakładka 2016”.

Projekty zakładek mogą być wykonane w dowolnej technice, z dowolnych materiałów i w dowolnym formacie. Tematem edycji 2016 jest „Widok z mojego okna”.

Termin nadsyłania projektów zakładek upływa w piątek, 21 października 2016 r.

Projekty wraz z wypełnionym formularzem należy wysyłać na adres:
Biblioteka Publiczna w Ursusie,
ul. Plutonu Torpedy 47, 02-495 Warszawa
z dopiskiem na kopercie - konkurs „Słoneczna Zakładka 2016”._____________________________________________________
 

________________________________________________________________________
 
Czytanie Sienkiewicza w klasie V c połączone ze sportem i rekreacją
sobota, 24 września 2016 20:39

W niezwykły sposób do narodowej akcji czytania prozy Henryka Sienkiewicza włączyła się klasa V c.

W piątek pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego i wychowawcy uczniowie wybrali się na rowerach na plażę nad rzeką Ełk w Prostkach. Tam po pokonaniu kilkunastu kilometrów trasy rozpalono ognisko i upieczono kiełbaski. Po posiłku uczniowie i nauczyciele czytali głośno fragmenty „W pustyni i w puszczy”. Następnie wszyscy skorzystali z placu zabaw i siłowni pod chmurką oraz obejrzeli niezwykły Stadion Leśny położony niemal w środku lasu. Po kilku godzinach trzeba było już wracać. Na szczęście dopisała pogoda i humory.

Pomysłodawcami wycieczki byli pani Lidia Łepkowska i pan Tomasz Babul, a pomagał wychowawca klasy pan Wiesław Jerulank.Galeria
Fot. W. Jerulank


__________________________________________________________________________________

 
Konkurs "Kto czyta - nie pyta!"
sobota, 24 września 2016 14:51


Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich uczniów klas II - VI
do udziału w III edycji konkursu ph. "KTO CZYTA - NIE PYTA!"


Koordynatorzy - L. Pietrzykowska i E. Czaplicka

_______________________________________________________________
 
Konkurs Biblia i Przypowieści Biblijne
sobota, 24 września 2016 14:30


EDI ogłasza ogólnopolski konkurs Biblia i Przypowieści Biblijne przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) oraz gimnazjalnych (klasy I-III). Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy biblijnej i znajomości Pisma Świętego wśród młodzieży szkolnej.

Konkurs Biblia i Przypowieści Biblijne zostanie przeprowadzony w dniu 29.11.2016 r., na podstawie przesłanych materiałów.

Przewiduje się przygotowanie trzech rodzajów testów: dla edukacji wczesnoszkolnej (kl. I-III), dla szkoły podstawowej (kl. IV-VI) i dla gimnazjum (kl. I-III). Każdy test składać się będzie z 30 pytań i przyporządkowanych do nich czterech wariantów odpowiedzi, z których co najmniej jeden jest prawidłowy. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 punkt. Natomiast za błędną odpowiedź -1 punkt. Nieudzielenie odpowiedzi na dane pytanie sprawia, że zawodnik otrzymuje 0 punktów.

Uczestnicy, którzy wykażą się największą wiedzą w zakresie Pisma Świętego, zostaną uhonorowani:
• Dyplomami grawerowanymi i nagrodami książkowymi, gdy zajmą 1 miejsce,
• Dyplomami laureatów i nagrodami książkowymi, gdy zajmą miejsca od 2 do 5,
• Dyplomami wyróżnienia, gdy zajmą miejsca od 6 do 10.

Dodatkowo każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uznania. Dyplomy i nagrody zostaną rozdane na podstawie rankingów przygotowanych oddzielnie dla wszystkich trzech grup wiekowych. Konkursy Edi są często wpisywane na kuratoryjne wykazy zawodów wiedzy, które mogą być wymienione na świadectwie.

Aby wziąć udział w konkursie Biblia i Przypowieści Biblijne, szkolny koordynator konkursu musi zgłosić uczestników najpóźniej do 10.11.2016 r.

Uczeń, który wyraża chęć przystąpienia do konkursu, wpłaca do nauczyciela:
• 8,50 zł - od uczestnika, gdy szkoła zgłosi od 5 do 29 uczestników,
• 8,00 zł - od uczestnika, gdy szkoła zgłosi od 30 do 59 uczestników,
• 7,50 zł - od uczestnika, gdy szkoła zgłosi powyżej 60 uczestników.

Do dnia 25.11.2016 r. na adres szkoły zostaną przesłane materiały konieczne do przeprowadzenia konkursu tj. testy konkursowe, karty odpowiedzi, protokół z przeprowadzenia konkursu oraz instrukcja.

Po zakończeniu konkursu szkolny koordynator do dnia 30.11.2016 r. odsyła wypełnione przez uczniów karty odpowiedzi i dokonuje wpłaty.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Szkolni koordynatorzy - Dorota Lekenta, Krystyna Łaguna

_______________________________________________________________
 
Otrzymaliśmy certyfikat udziału w II edycji kampanii "Ja czytam"
sobota, 10 września 2016 15:29

W roku szkolnym 2015/2016 bibliotekarze i logopeda Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie prowadzili spotkania Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego (DKE) w ramach kampanii społecznej "Ja czytam" pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Ideą klubu były rozmowy członków i dzielenie się swoimi przemyśleniami i refleksjami na temat wybranych i przeczytanych tekstów współczesnych twórców, które były pobierane ze strony internetowej Organizatora. W odniesieniu do przeczytanych tekstów prowadzone dyskusje dotyczyły m. in. ścieżki „Bezpieczeństwo".

________________________________________________________________
 
Kawiarenka literacka ph. "Książka łączy pokolenia"
czwartek, 30 czerwca 2016 10:01Spotkanie w kawiarence literackiej odbyło się w czerwcu 2016 r. Jej celem było ukazanie, że książka może być źródłem przeżyć i wzruszeń niezależnie od wieku; integracja środowiska szkolnego; wdrażanie do wspólnego czytania i dzielenia się opiniami na temat przeczytanych utworów.

Uczestniczyli w niej: klasy IV b, IV d, VI b i rodzice, laureaci szkolnych konkursów polonistycznych, zaproszeni goście. Spotkanie zorganizowano we współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia im. J. S. Bacha w Grajewie i z Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych w Ełku.
Organizatorki:
H. Muryjas-Rząsa, U. Bołonkowska, S. Łempicka,  A. Sokołowska


________________________________________________________________________________
 
Propagowanie czytelnictwa Pisma Świętego poprzez udział w konkursach
wtorek, 28 czerwca 2016 19:20

I. Konopko
___________________________________________________________________________________
 
„Reading is fun” – projekt edukacyjny w klasach IV a i IV c
czwartek, 23 czerwca 2016 17:37


Realizacja przez SP nr 4 założeń Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
poprzez współdziałanie z Miejską Biblioteką Publiczną Oddział dla Dzieci w Grajewie
w propagowaniu czytelnictwa wśród uczniów.

* * *

Celem projektu było promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży; rozwijanie kompetencji czytelniczych; wyrabianie i pogłębianie wśród uczniów nawyku czytania książek anglojęzycznych dostępnych w bibliotece szkolnej i miejskiej; doskonalenie techniki czytania w języku obcym; realizacja programu „ Czytające Szkoły” w ramach ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”.

Uczniowie klasy IV a i IV c czytali książki pt. „The enormous turnip”, „The Little red hen” i „Thumbelina”. Czytanie bajek w języku angielskim wsparte było pantomimą. Do każdej książki wypełniane były karty pracy. Uczniowie nauczyli się piosenki pt. „Books are fun” oraz wykonali projekty pt. „Reading is fun”.

Uczniowie rozwinęli swoje kompetencje czytelnicze; wyrobili nawyk czytania książek w języku angielskim wypożyczonych z biblioteki szkolnej i miejskiej; pogłębili zainteresowania językiem angielskim; wzięli udział w ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”.


Dorota Zabłocka

______________________________________________________________
 
Wakacje z książką
środa, 22 czerwca 2016 19:15

W okresie wakacyjnym biblioteka szkolna będzie czynna w dniach:
11.07.2016 r. (poniedziałek) i 08.08.2016 r. (poniedziałek)
w godzinach od 9.30 do 12.00.

Zapraszamy

____________________________________________________________

  
„Reading is fun” – projekt edukacyjny w klasie IV d
poniedziałek, 20 czerwca 2016 17:16


Realizacja przez SP nr 4 założeń Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
poprzez współdziałanie z Miejską Biblioteką Publiczną Oddział dla Dzieci w Grajewie
w propagowaniu czytelnictwa wśród uczniów.

* * *

Celem było integrowanie uczniów; dawanie wzoru młodszym uczniom; wzbudzanie zainteresowania językiem obcym; wyrabianie i pogłębianie wśród uczniów nawyku czytania książek anglojęzycznych; rozwijanie i utrwalanie słownictwa; nauka poprawnej wymowy słów; utrwalenie ortografii; zachęcenie uczniów do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej i MBP Oddział dla Dzieci w Grajewie.  

Termin: luty - kwiecień 2016 r. Uczniowie klasy IV d przeczytali na lekcjach języka angielskiego koleżankom i kolegom takie książki, jak: „The Three Little Pigs”, „The Enormous Turnip”, „The Three Billy Goats Gruff” oraz wykonywali ćwiczenia związane z treścią książek. Zachęcali do korzystania z bogatego zbioru książek w języku angielskim dostępnego w bibliotece szkolnej i miejskiej.

Uczniowie rozwinęli i utrwalili słownictwo zawarte w książkach. Potrafią dostrzec związki przyczynowo – skutkowe w przeczytanych historiach oraz wyciągnąć własne wnioski. Poprawili koncentrację uwagi oraz zrozumieli, że czytanie książek to forma relaksu i odpoczynku, który jest dla nich bardzo ważny. Korzystają z zasobów biblioteki szkolnej i miejskiej.


Eliza Gołaszewska

______________________________________________________________
 
Spotkania Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego w oddziałach przedszkolnych
niedziela, 19 czerwca 2016 19:47Celem spotkań DKE było wzmocnienie więzi między i z dziećmi; kontakt z wybitnymi twórcami; tworzenie przyjaznego klimatu sprzyjającego kontaktowi z książką; polubienie czytania; spotkanie i rozmowa na ważne tematy; rozwój osobisty każdego dziecka; realizacja zadań zalecanych przez MEN.

W ramach kampanii „Ja czytam” spotkałam się dwukrotnie z każdym z czterech oddziałów przedszkolnych. Miałam ze sobą powiększoną, kolorową zalaminowaną, czterostronicową książkę Elżbiety Zubrzyckiej „CZY MOGĘ POGŁASKAĆ PSA?” oraz plakaty z pięknymi pupilami różnych ras. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w pogadance wstępnej o zwierzętach, które mieszkają w ich domach, o psach sąsiadów i innych spotykanych przypadkowo czworonogach w drodze do szkoły. Następnie analizowaliśmy treść i ilustracje z książki E. Zubrzyckiej. Na plakatach dzieci wskazywały psy, które można pogłaskać, a po burzliwej dyskusji ustalono, ze nie można kierować się w tej sytuacji wyglądem.

Na kolejne zajęcia dzieci przyniosły swoje ulubione książeczki o zwierzętach, nie tylko o psach. Wymieniły się nimi nawzajem, a krótko opowiadając zachęcały do ich przeczytania.

Analizując ilustracje i tekst krótkiej książeczki sześciolatki same dochodziły do mądrych wniosków, że nie wygląd i dobre wrażenie czyni psa godnym zaufania, ale konkretna wiedza i rozmowa z właścicielem pozwala na bliższy kontakt z czworonogiem. Spostrzeżenia dzieci były bardzo dojrzałe i wspólnie dochodziły do konsensusu i trafnych spostrzeżeń. Dzieci lubią książki i lubią kiedy się je z nimi czyta, analizuje i przeżywa. Wspólna praca nad książką daje niezwykłe, czasem nieoczekiwane efekty.


A. Kuczyńska


________________________________________________________________________________
 
„Co czytali nasi rodzice, gdy byli mali?” – projekt edukacyjny w klasie IV b, IV c i VI c
niedziela, 19 czerwca 2016 18:50Celem projektu była integracja środowisk rodzinnych wokół książki jako lektury z dzieciństwa; wprowadzanie uczniów w świat literatury, która łączy pokolenia; ukazanie książki jako symbolu dzieciństwa.

Projekt zrealizowano w maju 2016 r. Uczestnicy projektu wykonywali karty z ilustracjami i krótkim opisem książek, stanowiących ulubioną literaturę z dzieciństwa ich rodziców. Prezentowali swoje prace w klasie. Karty zostały spięte w album.

Projekt okazał się ciekawą propozycją, obejmującą środowiska rodzinne. Książka stała się przedmiotem międzypokoleniowego dialogu.


Halina Muryjas-Rząsa


________________________________________________________________________________
 
„Reading is fun” – projekt edukacyjny w klasie IV b
niedziela, 19 czerwca 2016 17:09


Realizacja przez SP nr 4 założeń Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
poprzez współdziałanie z Miejską Biblioteką Publiczną Oddział dla Dzieci w Grajewie
w propagowaniu czytelnictwa wśród uczniów.

* * *

Celem projektu było promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży; rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów; wyrabianie i pogłębianie wśród uczniów nawyku czytania książek anglojęzycznych dostępnych w bibliotece szkolnej i miejskiej; wzbudzenie zainteresowania językiem obcym; realizacja programu „Czytające Szkoły” w ramach ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”; doskonalenie techniki czytania.

Termin: marzec - maj 2016 r. Wytypowani uczniowie czytali bajki i opowiadania wypożyczone z biblioteki szkolnej i miejskiej w swojej klasie, następnie wspólnie tłumaczyliśmy tekst. Każdy uczeń otrzymał kartę pracy do tekstu. 23 III 2016 r. klasa IV b zaprezentowała przygotowane krótkie przedstawienie pt. „The Enormous Turnip”, czyli rzepka. Młodsze klasy oglądały mały spektakl.

Przedstawienia:
Marzec –„The Enormous Turnip” autor Sue Arengo - uczniowie klasy IV b - uczniom z klas I c, I b, III a, III b, III c, wychowankom świetlicy szkolnej;
Kwiecień –„Three Billy Goats” autor Sue Arengo - uczniowie klasy IV b – uczniom z klasy I a;
Maj – „The Magic Cooking Pot” autor Sue Arengo.

Podsumowaniem projektu była nauka piosenki anglojęzycznej pt. „Books are fun”. Uczniowie klasy IV b wybrali także swoje „Hity”, czyli najbardziej lubiane książki. Przygotowali dużo plakatów i opisów na ich temat, a następnie zaprezentowali je na godzinach wychowawczych. Po prezentacjach przeprowadzono głosowanie. Wygrała książka „Babcia Rabuś” David Walliams. Zabawna opowieść o babci, która wieczorami opiekuje się wnuczkiem.


Agnieszka Sokołowska
_______________________________________________________________
 
Konkurs "Kto czyta - nie pyta!" rozstrzygnięty!
poniedziałek, 13 czerwca 2016 18:58


Tytuł Najlepszego Czytelnika w poszczególnych ciągach klasowych w roku szkolnym 2015/2016 uzyskali:

• Katarzyna Sienkiewicz kl. I e
• Marlena Iżbicka kl. II a
• Jan Krakowiak kl. III b
• Kalina Kacprzak kl. IV b
• Rafał Górski kl. V d (powtórzył sukces z ubiegłego roku będąc uczniem klasy IV)
• Maria Rydzewska kl. VI b

Tytuł Najlepiej Czytającej Klasy w roku szkolnym 2015/2016 uzyskały:

• wśród klas II – III – klasa II d
• wśród klas IV – VI – klasa V d (powtórzyła sukces z ubiegłego roku)


Najlepsi Czytelnicy otrzymają nagrody książkowe, natomiast Najlepiej Czytające Klasy - puchary przechodnie na uroczystości zakończenia roku szkolnego.


Gratulujemy!

Nauczyciele bibliotekarze

_______________________________________________________________
 
XV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom
piątek, 10 czerwca 2016 16:37

30 maja – 6 czerwca 2016 r.

XV OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM
w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”

Tegoroczne obchody w naszej szkole upływały pod hasłem 
„Czytanie uskrzydla”, czyli nasze spotkania
z Patronem szkoły Henrykiem Sienkiewiczem.Program OTCD w SP4:

• Wystawka twórczości ph. „Henryk Sienkiewicz jest nam bliski”.

• Głośne czytanie wybranych utworów pisarza w oddziałach przedszkolnych i klasach przez dyrekcję, nauczycieli, bibliotekarzy, wychowawców świetlicy  oraz członków Koła Miłośników Książki i Koła Łączników Klasowo - Bibliotecznych.

• Wykonywanie ilustracji do wybranych utworów na lekcjach plastyki, religii, zajęciach komputerowych i technicznych.

• Redagowanie listu do Henryka Sienkiewicza na lekcjach języka polskiego, układanie krzyżówek i rebusów.

• Wspólne czytanie książek w domu przez rodziców i dziadków z dziećmi, jako ciekawy sposób spędzania czasu wolnego z rodziną.

Wszystkim osobom czytającym serdecznie dziękujemy za włączenie się w tę formę wychowania młodego pokolenia.

Koordynatorzy


 

__________________________________________________________________________
 
"Książki naszych marzeń" - promocja zasobów biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
czwartek, 09 czerwca 2016 10:31


W roku 2016 r podczas lekcji bibliotecznych i spotkań z czytelnikami nauczyciele bibliotekarze wzbudzali zainteresowanie uczniów zasobami biblioteki. Rekomendowali książki z wykorzystaniem formy prezentacji, jaką jest booktalking („gawęda o książce”). Były to krótkie prezentacje na jeden tytuł umożliwiające czytelnikowi udzielenie sobie odpowiedzi na pytanie: ”Dlaczego tę książkę warto przeczytać?”. Stosowano także wizualne formy promocji literatury - gazetki i wystawy. 

Celem przedsięwzięcia było popularyzowanie czytelnictwa; pełniejsze i bardziej skuteczne oddziaływanie w zakresie zaszczepiania pasji czytania i zdobywania wiedzy przez uczniów poprzez bezpośrednie zaprezentowanie książek z różnych dziedzin wiedzy dostępnych w bibliotece szkolnej.

Znając księgozbiór uczniowie częściej odwiedzali bibliotekę w celu wypożyczenia książek, które wzbudziły ich zainteresowanie.


Organizatorzy: p. Ewa Czaplicka, p. Lilla Pietrzykowska

_______________________________________________________________________________
 
Wieści z Oddziału dla Dzieci MBP w Grajewie
wtorek, 07 czerwca 2016 19:56


Dnia 7.06.2016 r. w sali KINA GCK Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej zorganizował spotkanie z pisarką Panią Lilianą Bardijewską, w którym uczestniczyło 210 uczniów szkół podstawowych nr 1, 2, 4 z naszego miasta.

Osoba o jednej twarzy i wielu zawodach. Żyje z niewolniczej pracy swojego pióra. Pisze dla radia (uzbierało się 25 słuchowisk), dla teatru (18 sztuk), dla prasy (ok. 100 recenzji m.in. w Gazecie Wyborczej, Teatrze Lalek, Teatrze, Dialogu i Nowych Książkach), dla wydawnictw (20 książek i kilkanaście tomów przekładów z języków - bułgarskiego, angielskiego i chorwackiego) i dla własnej przyjemności.

Swoje geny literackie i teatralne zawdzięcza rodzicom - Sławie i Henrykowi Bardijewskim. Szczególnie lubi formę mniej lub bardziej poetyckiej groteski, a jej ulubionym odbiorcą jest widz/czytelnik niedorosły. W krótkich chwilach, kiedy nie pisze - wydaje to, co napisali inni jako redaktor wydawnictwa EZOP. Kiedy zaś nie pisze i nie wydaje - spotyka się z Czytelnikami lub prowadzi warsztaty dramaturgiczne dla młodzieży.

Jej powieść Dom ośmiu tajemnic, uhonorowana tytułem „Książka Roku 2006” przez Polską Sekcję IBBY, w 2008 roku została wpisana na Honorową Listę światowej IBBY oraz na Listę Białych Kruków monachijskiej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży.

Napisała m.in. takie książeczki dla dzieci, jak: Dom ośmiu tajemnic, Zielony wędrowiec, Moja ciotka sroka, Drobinka śmieszynka, czyli przygody kropelki wody, Niezwykła wędrówka ślimaka Lazura, Moje – nie moje, Bajka o kapciuszku, Bractwo srebrnej łyżeczki. Jej książki dla dzieci przetłumaczono na język angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, fiński, niemiecki i słowacki.

W 2010 roku została odznaczona srebrnym medalem Gloria Artis.

Spotkanie przebiegało w wyjątkowej miłej atmosferze, uczniowie byli bardzo grzeczni i zadawali masę pytań. Prosili, aby spotkanie jeszcze dłużej trwało.

Na zakończenie spotkania szczęśliwi posiadacze książek otrzymali wpis z dedykacją od autorki.

Wszystkich zainteresowanych twórczością Liliany Bardijewskiej biblioteka zaprasza do wypożyczania książek, które znajdują się w zbiorach Oddziału dla Dzieci MBP na os. Broniewskiego 3.

Z okazji zbliżających się wakacji Oddział dla Dzieci MBP życzy wszystkim naszym czytelnikom dobrego zdrowia i niczym niezmąconej radości, bezpiecznych podróży, słonecznej pogody i niezapomnianych wrażeń przeżytych podczas wszystkich niezwykłych wakacyjnych przygód. Życzymy, byście wszyscy mogli dnia 1 września spotkać się w szkole oraz w naszej bibliotece - zdrowi, szczęśliwi, wypoczęci i pełni zapału do pracy w kolejnym roku szkolnym.Fot. Oddział dla Dzieci MBP


_______________________________________________________________________________
 
„Spotkanie z legendą polską”
piątek, 03 czerwca 2016 20:52


We wtorek 31 maja 2016 r. w świetlicy szkolnej odbył się Turniej Wiedzowy ph. ,,Legendy polskie” w ramach projektu "Spotkanie z legendą polską" . W rywalizacji uczestniczyli wychowankowie świetlicy. Organizacji tego turnieju przyświecały następujące cele:
• Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
• Zachęcanie uczniów do korzystania ze zbiorów biblioteki.
• Rozwijanie wyobraźni i koncentracji uwagi uczniów.
• Utrwalanie wiadomości uczniów dotyczących historii Polski i symboli narodowych.

Przeprowadzenie turnieju poprzedzone było głośnym przeczytaniem i omówieniem legend dotyczących: historii narodzin naszego państwa, założenia stolicy Polski oraz znanych wydarzeń, miejsc i budowli związanych z polskimi miastami. Dzieci wykonały również ilustracje do treści utworów, z których została przygotowana wystawa pt. „Legendy, które znamy i kochamy”. Uczniowie, podzieleni na dwie drużyny, wykonywali zadania turniejowe dotyczące treści wybranych legend: ,,Wars i Sawa”, ,,O Lechu, Czechu i Rusie”, ,,O hejnale Mariackim”, ,,O Wandzie co nie chciała Niemca”, ,,Lwy Gdańskie”, nazw i położenia geograficznego miast polskich, rozpoznawania głównych zabytków Warszawy, Krakowa i Gdańska oraz polskich symboli narodowych.

Uczniowie wykazali się dobrą znajomością legend, zgłaszali się chętnie do poszczególnych konkurencji i przyjemnie spędzili czas w świetlicy.


Organizatorzy - wychowawcy świetlicy

_______________________________________________________________________________
 
„W krainie literatury dziecięcej” - konkurs pięknego czytania wierszy w kl. I
piątek, 03 czerwca 2016 20:18


W dniu 30 maja 2016 r. w naszej świetlicy odbyła się V edycja KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA WIERSZY POETÓW POLSKICH dla uczniów klas pierwszych. Dzieci zostały wytypowane przez wychowawców poszczególnych klas. Po wylosowaniu wiersza i krótkim przygotowaniu uczniowie prezentowali swoje umiejętności przed komisją konkursową, w skład której obok nauczycieli p. H. Muryjas Rząsy i p. L. Pietrzykowskiej zasiedli również uczniowie z klasy IV b: O. Dzięgielewska i D. Żemajtys.

Uczestnicy konkursu oceniani byli według następujących kryteriów; płynności i bezbłędności czytania, wyrazistości, dykcji oraz interpunkcji czytanego tekstu.

Celem konkursu było:
• popularyzacja polskiej poezji dziecięcej,
• kształtowanie umiejętności pięknego czytania,
• stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności i porównanie ich z umiejętnościami innych,
• uczenie rywalizacji w miłej atmosferze.


Nagrodzeni uczniowie to:

1. RAFAŁ ŁAZOWSKI I c
2. OLIWIA PRZYTULSKA I c
3. WIKTORIA CICHORSKA I e


Serdecznie gratulujemy zwycięzcomOrganizatorzy - wychowawcy świetlicy


___________________________________________________________________________
 
„Moje ulubione legendy polskie” - projekt edukacyjny w klasie V c
piątek, 27 maja 2016 17:08Celem projektu było rozbudzenie zainteresowań czytelniczych uczniów, a w szczególności literaturą dawną, polską; propagowanie książek o tematyce legendarno - historycznej; rozwijanie wyobraźni dziecięcej; odwoływanie się do uczuć patriotycznych; doskonalenie umiejętności twórczych, językowych, literackich i plastycznych.

Przedsięwzięcie zrealizowano w terminie do 19.05.2016 r. do 25.05.2016 r. Projekt zakładał kształcenie nawyków czytelniczych oraz propagowanie czytania legend i podań polskich. Uczniowie wypożyczyli z biblioteki szkolnej oraz przynieśli z domu zbiory legend i podań polskich. Na pierwszych zajęciach prezentowali ulubione legendy polskie o początkach państwa polskiego. Czytali różne wersje legendy o Lechu, Czechu i Rusie. Dzielili się spostrzeżeniami na temat znaków i symboli narodowych. Podczas drugiej lekcji opowiadali i słuchali legend o Popielu, Piaście Kołodzieju, Warsie i Sawie, złej Kunegundzie, Bazyliszku. Samodzielnie przygotowali kilkuzdaniowe wypowiedzi do prezentacji. Pozwolili się ponieść magii opowieści, których fantazja miesza się z historią, a autentyczne postacie występują obok zmyślonych. Odczytali bowiem historyczną wzmiankę kronikarza Galla Anonima o postrzyżynach Siemowita, syna Piasta, który został pierwszym księciem Polan i praojcem dynastii piastowskiej. A wszystko to zostało dopełnione ilustracjami z ulubionych legend pozwalającymi jeszcze bardziej zagłębić się w klimat poszczególnych opowieści. Ze swoich prac przygotowali wystawkę i wyeksponowali ją na tablicy obok biblioteki szkolnej.

Uczniowie częściej odwiedzają i korzystają z zasobów biblioteki szkolnej; zdobyli i poszerzyli wiedzę na temat legendarnych postaci związanych z naszą ojczyzną; rozwinęli zainteresowania książką, legendą, podaniem; polubili wspólne głośne czytanie różnych tekstów kultury polskiej.


S. Łempicka


________________________________________________________________________________
 
„Podróż do Krainy Zagadek”
wtorek, 24 maja 2016 23:49


24 maja 2016 r. Studio Artystyczne AKADA zaprosiło najmłodsze dzieci na spektakl pt. „Podróż do Krainy Zagadek”.

Spektakl mówił o tym, jak ważne jest zdobywanie wiedzy. Przedstawienie promowało nie tylko czytelnictwo, ale również zwracało uwagę na to, gdzie można znaleźć informacje na dany temat. Uświadamiało widzom, że poszerzając swoją wiedzę można osiągnąć upragniony cel.

Spektakl przedstawił dzieciom potrzebę nauki czytania oraz szereg możliwości, jakie wynikają z obcowania z literaturą. Organizatorem była pani wicedyrektor Renata Niedziołko.

_______________________________________________________________________________
 
„Świat przyrody ukryty w czasopismach” w klasie V b
piątek, 20 maja 2016 17:10

Celem było promowanie wśród uczniów czytelnictwa czasopism o tematyce przyrodniczej dostępnych w bibliotece szkolnej; rozbudzanie zainteresowania światem przyrody; poznawanie różnorodnych gatunków roślin i zwierząt; śledzenie „nowinek”, poszerzanie wiedzy przyrodniczej.

Działania obejmowały spotkania w ramach koła przyrodniczego oraz godziny wychowawcze. Uczniowie wspólnie czytali artykuły z czasopism dostępnych w bibliotece szkolnej („Nasza Biebrza” i „National Geographic Odkrywca”), a następnie referowali zdobytą wiedzę i „nowinki” przyrodnicze na forum klasy.

Klasa V b zainteresowała się czasopismami „Nasza Biebrza” i „National Geographic Odkrywca”. Treści o tematyce przyrodniczej zawarte w czasopismach wywarły duży wpływ na stosunek młodych czytelników do przyrody, budząc zainteresowanie otoczeniem, zachęcając do obserwacji oraz roztaczania opieki nad zwierzętami i roślinami, a także rozwijając uczucia społeczne. W procesie rozwoju psychicznego uczniów czasopisma spełniły ogromną rolę jako środki rozwoju wszystkich zdolności umysłowych, takich jak: uwaga, pamięć, wyobraźnia, fantazja, myślenie oraz rozumowanie.


B. Ratomska


________________________________________________________________________________
 
Szkolny Konkurs Pięknego Opowiadania Baśni
czwartek, 19 maja 2016 21:21


17 maja w bibliotece odbył się Szkolny Konkurs Pięknego Opowiadania Baśni. Celem konkursu było: rozbudzanie zainteresowań czytelniczych uczniów baśniami; wyrabianie wrażliwości estetycznej przez kontakt z twórczością literacką; kształtowanie umiejętności wypowiadania się w rozwiniętej i uporządkowanej formie z zastosowaniem elementów techniki języka mówionego; ukazanie wychowawczych elementów baśni.

W konkursie uczestniczyło po 2 uczniów z klas IV-VI wyłonionych drogą eliminacji klasowych. Zadaniem uczestników było wybranie baśni i nauczenie się pięknego opowiadania z zastosowaniem pauzy, tempa, siły głosu i odpowiedniej intonacji. Każdy z uczestników walczył o indywidualne zwycięstwo w swojej kategorii wiekowej.

Występy uczniów oceniała Komisja konkursowa w składzie: pani wicedyrektor Renata Niedziołko, pani Dorota Poniatowska i pani Barbara Rogalska, która przyznała nagrody równorzędne następującym uczniom:

kategoria: klasy IV
Oliwia Dzięgielewska kl. IV b (Złota studzienka - W. Dobaczewska)
Anna Jaszewska kl. kl. IV a (Księżniczka na ziarnku grochu - H. Ch. Andersen)
Kalina Kacprzak kl. IV b (Dary karzełków - J. i. W. Grimm)
Julia Płochocka kl. IV a (Cenny dar - H. Sienkiewicz)

kategoria: klasy V
Wiktoria Pałyzga kl. V a (Bzowa Babuleńka - H. Ch. Andersen)
Dominika Markowska kl. V c (Baśń uniwersalna - M. Giedrojć)
Aleksandra Strzałkowska kl. V c (Imbryk - H. Ch. Andersen)

kategoria: klasy VI
Julia Zarzecka kl. VI d (O wężu Anna Konda - Jo Nesbo)
Emilia Czaplicka kl. VI c (O wilku i siedmiu koźlątkach - J. i. W. Grimm)
Artur Fiodorowicz kl. VI c (Jak dwie krople wody - baśń belgijska)


Nagrodzonym gratulujemy, a wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy!Organizatorki: L. Pietrzykowska i E. Czaplicka

_______________________________________________________________________________
 
„Świat przyrody ukryty w czasopismach” w klasie V a
czwartek, 19 maja 2016 17:01Celem było promowanie wśród uczniów klasy V a czytelnictwa czasopism o tematyce przyrodniczej dostępnych w bibliotece szkolnej; rozbudzanie zainteresowania światem przyrody; poznawanie różnorodnych gatunków roślin i zwierząt; śledzenie „nowinek”; poszerzanie wiedzy przyrodniczej.

Działania prowadzono podczas spotkań z siedmioma członkami koła przyrodniczego. Polegały one na wspólnym czytaniu najciekawszych artykułów wybranych przez uczniów z czasopism dostępnych w bibliotece szkolnej („Nasza Biebrza”, „Przyroda Polska”, „National Geographic Odkrywca”) oraz przygotowywaniu prelekcji dla całej klasy. Uczniowie podzielili się zdobytą wiedzą ze swoimi rówieśnikami także poprzez przygotowane dwie gazetki szkolne w pracowni przyrodniczej. Zaprezentowali również najlepszą prezentację ph. „Parki narodowe – najwyższa forma ochrony przyrody” podczas IX Powiatowego Turnieju Szkół Podstawowych z okazji Dnia Ziemi, który odbył się w MOSiR w Grajewie.

Wnioski uczniów: Wspólne czytanie jest o wiele przyjemniejsze niż czytanie w samotności. Czytając artykuły przyrodnicze poznaliśmy wiele nieznanych nam dotąd gatunków roślin i zwierząt. Rozbudziliśmy nasze zainteresowania światem przyrody. Dzielenie się z koleżankami i kolegami ciekawostkami zaczerpniętymi z czasopism przyrodniczymi sprawiało nam radość i zadowolenie. W następnym roku poczytamy wspólnie nie tylko czasopisma, ale również książki przyrodnicze dostępne w bibliotece szkolnej.
G. Mroczkowska


________________________________________________________________________________
 
Spotkanie literacko – historyczne „Z dziejów Grajewa”
poniedziałek, 16 maja 2016 22:15


W kwietniu w Grajewskiej Izbie Historycznej odbyło się spotkanie literacko – historyczne „Z dziejów Grajewa”. Jego realizatorami byli: Anna Bukowska, Wiesław Jerulank, Lilla Pietrzykowska, uczniowie klas II c i IV c, Koło Miłośników Książki oraz rodzice uczniów obu klas. Celem spotkania było propagowanie wśród uczniów czytelnictwa książek historycznych; zapoznanie z historią rodzinnego miasta; bezpośrednie poznanie autora książek o dziejach Grajewa; promocja rodzinnego czytania; wspieranie dzieci w rozwoju i kształtowaniu ich zainteresowań; zapoznanie z Grajewską Izbą Historyczną i funkcją jaką pełni w mieście.

Spotkanie z udziałem dzieci i zaproszonych gości rozpoczęło się od powitania uczestników. Następnie Koło Miłośników Książki w programie artystycznym nawiązało do realizowanego w szkole programu czytelniczego MEN, którego celem jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów poprzez promocję czytelnictwa.

Po tym dzieci z klasy II c i IV c przedstawiły zalety rodzinnego czytania zawarte w strofach poezji. Na zakończenie tej części głos zabrał dr Tomasz Dudziński – autor książek o Grajewie, który zapoznał uczestników z funkcją, jaką pełni czytanie książek o tematyce historycznej.

Następnie uczniowie klas II c i IV c, wychowawcy, nauczyciel bibliotekarz oraz rodzice czytali fragmenty książek „Z historii Grajewa (i nie tylko)” tom I i „Grajewo w XX wieku” Tomasza Dudzińskiego.

W dalszej części funkcję lektorów przejęli zaproszeni goście: pan Tomasz Dudziński – dyrektor Grajewskiego Centrum Kultury, pan Wiesław Dembiński – wiceprzewodniczący Rady Miasta Grajewo, pani Beata Szewczyk - dyrektor ZSM nr 3, Anna Joka i Renata Niedziołko – wicedyrektorzy ZSM nr 3.

Dodatkową atrakcją dla zebranych było zwiedzenie ekspozycji Grajewskiej Izby Historycznej, po której oprowadził pan Maciej Grabowski.

Spotkanie zakończyliśmy wspólną rozmową przy tradycyjnej herbatce i ciastkach.Fot. W. Jerulank


Fot. GIH
_______________________________________________________________________________
 
Spotkania czytelnicze
poniedziałek, 16 maja 2016 18:56


Dla najmłodszych uczniów naszej szkoły, to znaczy wszystkich grup zerówkowych, odbyły się spotkania czytelnicze przygotowane przez uczennice należące do koła łączników klasowo-bibliotecznych z klas: IV d i V c. Dziewczęta czytały ulubione bajki, a podsumowaniem uważnego słuchania było rozwiązanie krzyżówki z hasłem tematycznie związanym z wysłuchanymi książeczkami. Dzieci spisały się na medal, ponieważ bardzo uważnie słuchały i bez problemu poradziły sobie z podaniem właściwych odpowiedzi do przygotowanych pytań.

Dziękujemy wszystkim paniom wychowawczyniom za umożliwienie spotkań, a maluchom za uwagę i chęć wspólnej zabawy.Opiekun koła - E. Czaplicka
_______________________________________________________________________________
 
Godzina wychowawcza w klasie V a
poniedziałek, 16 maja 2016 18:33


W piątek 15.04.2016 r. w klasie Va  odbyła się lekcja wychowawcza przygotowana przez Różę Ruszczyk, Weronikę Dziejmę oraz Agatę Wilczyńską na temat „Czy książka może przegrać z komputerem i telewizją?”


Na ulotkach przedstawiłyśmy główne wady i zalety korzystania z tych mediów.

Zorganizowałyśmy również mały konkurs, który dotyczył treści zawartych w rozdanych wcześniej ulotkach. Zwyciężczynią konkursu została Anita Pięczykowska.

Ogłoszone zostały również statystyki książek przeczytanych przez naszą klasę.

Na koniec przeprowadziłyśmy głosowanie, które jednogłośnie wykazało, że książka jest lepszym i wiarygodniejszym źródłem wiedzy.


Fot. A. Sulima
_______________________________________________________________________________
 
Uwaga, niebezpieczeństwo w sieci!
sobota, 14 maja 2016 23:5611 maja 2016 r. znów spotkałyśmy się w bibliotece szkolnej w gronie członkiń Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego. Tym razem inspiracją do dyskusji był tekst „Gadu-gadu” znanej pisarki Anny Onichimowskiej opublikowany na łamach czasopisma „Świerszczyk” (2005 nr 2 ).

Przed przeczytaniem tekstu odpowiedziałyśmy wspólnie na pytania: Co to jest Internet? Czemu służy? Jakie słowa się z nim kojarzą? Czy jest użyteczny?

Z kolei podczas czytania tekstu „Gadu-gadu” zwróciłyśmy uwagę na to, w czym Internet może nam pomóc, a kiedy może być zagrożeniem? W trakcie dyskusji każda z uczestniczek wypowiedziała się na ten temat, a swoje spostrzeżenia zamieściła na plakatach.

Wszystkie zgodnie stwierdziłyśmy, że Internet jest źródłem informacji i nieograniczonych możliwości. Jest trwałym elementem naszego codziennego życia, bez którego coraz trudniej wyobrazić sobie współczesny świat, ale posiada również wiele istotnych wad. Nie przekreśla to jednak jego pozytywnych stron. Mając świadomość, że to właśnie my tworzymy Internet pamiętajmy, jakim chciałybyśmy go zastać i dbajmy o wspólne bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.Nauczyciele bibliotekarze
_______________________________________________________________________________
 
Spójrz na swoje miasto oczami bohaterów powieści „110 ulic” Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk
piątek, 13 maja 2016 18:33


W minioną środę 11 maja odbyło się uroczyste podsumowanie projektu czytelniczego popularyzującego bestsellerową powieść Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk „110 ulic”.

Uczestnicy terenowej gry literackiej i zaproszeni uczniowie spotkali się na kameralnym wernisażu, by obejrzeć plakaty dokumentujące różnice między obrazem literackim a stanem obecnym najbardziej charakterystycznych miejsc w naszym mieście. Akcja utworu „110 ulic” osadzona jest bowiem w Grajewie.

Powstanie plakatów poprzedzone było reporterskimi wyprawami w wybrane miejsca naszego miasta uwiecznione na kartach powieści. Uczestnicy projektu rejestrowali swoje spostrzeżenia, wykorzystując aparat fotograficzny, sporządzając własne szkice, notatki, przeprowadzając uliczne sondy. Jednemu z zespołów udało się nawet uzyskać zaproszenie do gabinetu urzędującego Burmistrza Miasta.

Środowy wernisaż rozpoczęliśmy odczytaniem listu od autorki powieści. Oto jego treść:

Drodzy Przyjaciele z Grajewa,

Kiedy zaczynałam pisać moją pierwszą powieść i szukałam miejsca, w którym mogłabym osadzić jej akcję, przypadek sprawił, że trafiłam na znane mi tylko z opakowania mleka Wasze miasto.
Grajewo poruszyło jakąś strunę w moim sercu, pamiętam chłodny lutowy poranek, kiedy około dziesiątej wysiadłam z autobusu, aby zorientować się w topografii. Nie powiem, abym od razu zapalała miłością do Grajewa. Znacie je, niektórzy od urodzenia. Nie jest to łatwa miłość… Ale nawet ktoś taki jak Michał Wierzbicki mógł się w nim zakochać. Jak to się stało? Może pamiętacie ten fragment powieści, kiedy uczniowie liceum idą w triumfalny marsz ulicami miasta po wygranym meczu. Chyba właśnie wtedy Michał poczuł, że łączy go z Grajewem coś więcej niż tylko przymus. Poczuł, że ma tu kolegów i przyjaciół.
Ja poczułam się podobnie, kiedy po wydaniu książki przyjechałam, aby ją wśród grajewian promować. I czuję się tak za każdym razem, kiedy przyjeżdżam do Waszego miasta, bo za sprawą „110 ulic” stało mi się ono bliskie niczym moje miasto rodzinne.
Drodzy Przyjaciele, chcę Wam podziękować za przeczytanie „110 ulic” i zachęcić do czytania w ogóle. Czytanie czyni nas lepszymi. Więcej rozumiemy i trudniej przychodzi nam oceniać innych. Czytanie budzi w nas ciekawość świata i życzliwość. Oby i Was uczyniło światłymi, dobrymi ludźmi.
Życzę Wam wielu przygód literackich na Waszej drodze. Odkrywajcie nowe światy i poznawajcie tajniki ludzkiej psychologii, stawajcie się coraz mądrzejsi, bo takich obywateli potrzebuje nasz kraj.

Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam!
Małgorzata Gutowska-Adamczyk


A potem był czas na wymianę doświadczeń, czytanie fragmentów powieści, rozmowy o zmieniającym się obliczu naszego miasta, o sztuce fotografii, komplementowanie umiejętności plastycznych.

Uczestnicy projektu przyznali, że udział w wernisażu był dla nich zupełnie nowym, nieznanym dotychczas doświadczeniem, dlatego interesowali się wcześniej obowiązującą na takim spotkaniu etykietą i zasadami dress code’u. Stwierdzili, że obycie towarzyskie, umiejętność prowadzenia nawet niezobowiązującej, kurtuazyjnej rozmowy jest wcale niełatwą sztuką, której warto i należy się uczyć, by czuć się swobodnie w rozmaitych życiowych sytuacjach.

Wszystko to zaowocuje być może kolejnym projektem czytelniczym, ponieważ główny bohater Michał Wierzbicki pojawia się w naszym mieście i na kartach innej powieści M. Gutowskiej-Adamczyk „220 linii”.

Realizatorzy tegorocznego projektu to uczniowie IV b, IV d, V b, VI a, VI b, VI d wraz z nauczycielami: U. Bołonkowską, U. Buczyńską, S. Łempicką, H. Muryjas-Rząsą, J. Rydzewską.


Fot. U. Buczyńska
_______________________________________________________________________________
 
Czytamy i polecamy
wtorek, 10 maja 2016 20:40Cześć!

Wszystkim miłośnikom podróży polecamy książkę Martyny Wojciechowskiej „Dzieciaki świata”. To bardzo interesująca pozycja, dzięki której poznacie inne kultury, obyczaje, tradycyjne wartości i sposoby życia waszych rówieśników z różnych stron świata: Matina, Lien, Mali, Zuzu i Merbatu.

Książka udziela odpowiedzi na wiele ciekawych pytań… Dlaczego najlepsi biegacze świata rodzą się w Etiopii? Gdzie spotkasz kobiety, których szyje są 3 razy dłuższe niż nasze? W jakim kraju dzieci żyją w pływających domach wioskach?


Koło Miłośników Książki


_______________________________________________________________________________
 
Szkolny Konkurs Pięknego Opowiadania Baśni
poniedziałek, 09 maja 2016 17:01


BIBLIOTEKA SZKOLNA
zaprasza uczniów klas IV – VI
do udziału
w Szkolnym Konkursie Pięknego Opowiadania Baśni.


_____________________________________________________________________
 
Gość z Brazylii w Oddziale dla Dzieci MBP
czwartek, 28 kwietnia 2016 15:46


Dnia 27.04.2016 r. o godzinie 9.00 w sali KINA GCK odbyło się wyjątkowe spotkanie z autorką książek dziecięcych Elizą Piotrowską, która na zaproszenie Oddziału dla Dzieci spotkała się z uczniami klas II wszystkich Szkół Podstawowych w Grajewie. Pani Eliza przyjechała z odległej Brazylii, gdzie obecnie mieszka, wcześniej osiem lat spędziła w Rzymie.

Jest autorką i ilustratorką około 50 tytułów książek dla dzieci, tłumaczką języka włoskiego, krytykiem sztuki. W latach 90-tych związana ze środowiskiem młodych poetów zrzeszonych wokół Danuty Wawiłow. Absolwentka wydziału historii sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Università La Sapienza w Rzymie. Współpracuje z czasopismami dla dzieci. Autorka polskich i włoskich tekstów krytycznych z dziedziny literatury dla dzieci oraz historii sztuki dawnej i współczesnej. Laureatka ogólnopolskich konkursów literackich oraz inicjatyw edukacyjnych. Niezwykła osobowość!!!

Spotkanie było niezwykle sympatyczne i wyjątkowe, opowiadała o swojej pracy i bohaterach swoich książek, o tym skąd czerpie pomysły na nowe opowieści. Dzieci zasypywały autorkę pytaniami. O tym, że spotkanie było wyjątkowe świadczy duża ilość zakupionych książeczek przez dzieci około 100, w które zostały wpisane pamiątkowe autografy z osobistą dedykacją. Po spotkaniu z dziećmi Pani Eliza odwiedziła Oddział dla Dzieci na os. Broniewskiego 3. Była to wyjątkowa osobowość - oszlifowany brylant, osoba urodzona do pisania i rozmowy z dziećmi.


Społeczność ZSM nr 3 serdecznie dziękuje
pani Wiesławie Lendo z Oddziału dla Dzieci MBP
za zorganizowanie i zaproszenie nas
na interesujące spotkanie autorskie z panią Elizą Piotrowską.

_______________________________________________________________________________
 
VIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny w SP 4
czwartek, 21 kwietnia 2016 07:39


Obchodzony w Kościele VIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny (10-16.04)
pod hasłem "Gdy usłyszeli Ewangelię, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa" był okazją do propagowania czytelnictwa w SP 4, szczególnie Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu.

Celem Tygodnia Biblijnego jest ożywienie duszpasterstwa biblijnego i przypomnienie o znaczeniu słowa Bożego, które jest źródłem prawdy i łaski Bożej.

Uczniowie klas I – III i IV – VI Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie wraz z Parafią pw. Św. Ojca Pio w Grajewie uczcili VIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny następująco:

• Intronizacja Pisma Świętego w Parafii szczególnie w Niedzielę Biblijną (10.04) na Mszy Świętej z udziałem dzieci; uroczysta celebracja Ewangelii i Eucharystii;

• Maraton biblijny - czyli 24-godzinna publiczna lektura Pisma Świętego w Zespole Szkół Miejskich nr 3 - czytanie fragmentów Pisma Świętego na katechezach i pozostałych lekcjach. Czytano i rozważano 11 przypowieści Pana Jezusa: o drzewie figowym i kąkolu (chwaście), o 10 pannach, o siewcy, o miłosiernym samarytaninie i synu marnotrawnym, zagubionej drahmie, o robotnikach w winnicy i talentach, o zagubionej owcy i Dobrym Pasterzu.

Przypowieść ewangeliczna to oparte na podobieństwie opowiadanie zmyślone, lecz w zasadniczych swych rysach prawdopodobne, które ma na celu wyświetlenie w stopniu dostępnym dla człowieka tajemnicy królestwa Bożego – jego istoty i wymagań stawianych człowiekowi. Jezus chciał przybliżyć słuchaczom coś odległego, a z drugiej strony było to zaproszenie do wyruszenia w drogę. Ta forma nauczania wymagała od słuchaczy współpracy i zaangażowania. Słuchacz był zmuszony wykazać pewne zainteresowanie i dać się unieść słowom przekazującym nową wiedzę i inną rzeczywistość.

Te biblijne opowiadania ukazują nam Boga. Boga aktywnego, który wkracza w życie człowieka, który chce nas wziąć za rękę. Przez sprawy codzienne ukazywany jest sposób, w jaki należy postępować i to, jacy jesteśmy. Przypowieści nie są zwykłym przekazem, choć mówią o zwykłych sprawach. Niosą w sobie tajemnicę, którą dopiero trzeba odczytać i to z osobistym zaangażowaniem i otwarciem się na wiarę. Trzeba zerwać zasłonę, aby wydobyć to, co jest ukryte.


We wszystkich klasach I czytana była przypowieść o siewcy. Każde dziecko jest małym ziarenkiem, które jeśli trafi na właściwy grunt, w przyszłości wyda obfity owoc. W klasie I e - czytana była również przypowieść o Pannach roztropnych i nieroztropnych. Należy czuwać, żyć zgodnie z przykazaniami i przestrzegać prawa, by pójść do nieba/ żyć wiecznie.

W klasach II b, f analizowano znaczenie przypowieści o Dobrym Pasterzu. Pasterz to Ten, który zna i troszczy się o swoje owce. One znają Jego głos i pójdą za Nim. W klasach III a, b, c - czytana była przypowieść o zaproszonych na ucztę, gdyż ta grupa przygotowuje się do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej. Wszyscy uczniowie klas III zostaną zaproszeni w maju do Stołu Pańskiego i będą mogli korzystać z niego w obfitości, jeśli tylko będą do tego przygotowani. Ponadto klasa III b zmierzyła się z Domkiem na piasku i skale. Budowanie na stałym, mocnym fundamencie przetrwa nie jedną burzę.

Uczniowie z zainteresowaniem słuchali lektorów i odpowiadali na zadawane pytania. Z zaciekawieniem wspólnie interpretowali przesłanie czytanych przypowieści. Otrzymali karty pracy nawiązujące do analizowanych przypowieści w celu utrwalenia. Szczególnie Jezus Dobry Pasterz posłużył jako przygotowanie do niedzielnej Ewangelii (17.04).

Lektorami byli: p. B. Szewczyk, p. A. Joka, p. R. Niedziołko, p. B. Rogalska, p. E. Sarnacka, p. S. Łempicka, p. W. Jerulank, p. V. M. Curyło, p. M. Czajkowska, p. D. Lekenta, p. K. Łaguna, p. E. Mieczkowska, p. A. Gryczkowska. Czytanie i słuchanie propagowano w klasach: I a, b, c, d, e, f; II b, c, f; III a, b, c; IV a, b, d; V a, b, c; VI a, b, c, d.

• Katechezy biblijne – ze Starego i Nowego Testamentu (z wykorzystaniem multimediów) na wszystkich etapach edukacji na tematy: wybranych przypowieści, zachowań biblijnych, spotkań Jezusa z Marią i Martą, o Jonaszu i Jeremiaszu oraz Listów św. Pawła.

• „Quiz biblijny” – zgromadził 17 uczestników z klas: III c, IV b, d, VI b.

Uczniowie odpowiadali na zadawane pytania, kto nie odpowiedział na kolejne 3 pytania odpadał z gry. Najlepszym okazał się Rafał Romanowski z kl. IV d, który otrzyma nagrodę książkową o Papieżu Franciszku. Na wyróżnienie zasłużyła również Weronika Surawska z kl. VI b, która otrzyma pamiątkowy kubek ze swoim imieniem.

• Finał Szkolnego Konkursu Wiedzy Biblijnej - 1 List do Tymoteusza odbył się w czwartek. Zgromadził 35 uczniów z klas IV – VI. Laureatką została Maria Rydzewska z kl. VI b. Pozostali nagrodzeni i wyróżnieni to: Weronika Surawska, Katarzyna Kulągowska i Magdalena Wojciechowska kl. VI b oraz Julia Sendrowska kl. VI b, Julia Waszkiewicz kl. V d, Maciej Zyskowski kl. V d.
I. Konopko


_______________________________________________________________________________
 
Twórczość uczniowska
czwartek, 14 kwietnia 2016 18:51Zaczarowany długopis

W czasie wakacji byłem z rodzicami na targu staroci. Pomysł wyjazdu wydał mi się bezsensowny, ale nikt nie pytał mnie o zdanie. Wycieczka okazała się jednak najważniejszym wydarzeniem w moim życiu. Zostałem posiadaczem magicznego długopisu.

Chodziłem znudzony między straganami. Moją uwagę zwrócił starszy pan, który sprzedawał różne przybory szkolne. Niektóre z nich były stare i zniszczone. Zastanawiałem się, komu to może być potrzebne. Miałem już odejść, kiedy sprzedawca wręczył mi cienki, metalowy długopis ze szklaną kulką na końcu. Powiedział, że to prezent i może mi się przydać. Bardzo szybko okazało się, że miał rację. Wiem, że nie jestem mistrzem ortografii, a z pierwszego dyktanda dostałem szóstkę. Dyktando pisałem oczywiście moim nowym długopisem. Zauważyłem, że kiedy zastanawiam się nad pisownią lub popełniam błąd, szklana kulka na zakończeniu długopisu zmienia kolor. Zwykle jest niebieska. Kiedy sygnalizuje błąd, staje się czerwona i świeci ostrzegawczo.

Od września nie rozstaję się z moim długopisem. Niestraszne mi dyktanda, sprawdziany i kartkówki. Zauważyłem też, że tusz nigdy się nie wypisuje. Wierzę więc, że jego moc będzie trwać wiecznie.


Adam Korycki
kl. IV c

_______________________________________________________________________________
 
Prezentacja multimedialna
czwartek, 14 kwietnia 2016 18:17

 Opracowała - L. Pietrzykowska

____________________________________________________________________________________________
 
„The enormous turnip”
poniedziałek, 11 kwietnia 2016 20:17


Ostatnim dniem szkoły przed Wielkanocą był 23.03.2016 r. Tego dnia klasa IV b pokazała krótkie przedstawienie na podstawie książki pt. „The enormous turnip”, czyli rzepka. Chodziliśmy po klasach młodszych, dzieci oglądały nasz mały spektakl.

Oto postacie:
Narrator – Kalina Kacprzak
Dziadek – Grzegorz Markowski
Babcia – Julia świderska
Chłopiec – Piotr Kalinowski
Dziewczynka – Olga Kalinowska
Piesek – Filip Krajewski
Kotek – Oliwia Dzięgielewska
Myszka – Natalia Krymska

Kalina Kacprzak
kl. IV b


Fot. A. Sokołowska
_______________________________________________________________________________
 
„Literackie ogrody wyobraźni”– projekt edukacyjny
środa, 30 marca 2016 19:40Celem projektu było rozbudzanie wrażliwości na piękno języka utworów literackich dostępnych w bibliotece; wzbogacanie świata czytelniczych doznań uczniów; kreowanie obrazów pod wpływem wyobraźni czytelnika.

Uczniowie klasy V a niezwykle chętnie zaangażowali się w projekt. Zaprezentowali w formie scenicznej książki, które szczególnie rozbudziły ich wyobraźnię. Na podstawie wypożyczonej z biblioteki szkolnej „Alicji w Krainie Czarów” powstał autorski projekt scenariusza przedstawienia pt. „Kraina Czarów – nowe Alicje”. Uczniowie stworzyli grupę, która zrealizowała scenariusz, wystawiając sztukę. Zabawa w klasowy teatr dostarczyła aktorom, reżyserom, scenografom i widzom niecodziennych wrażeń, pozwoliła wcielić się w role twórców. Po spektaklu klasa wykonała sesję zdjęciową, przeprowadziła wywiad na żywo z twórcami projektu.

Ewaluacja przedsięwzięcia dowodzi, że owe zadanie było cennym doświadczeniem. Uczestnicy projektu podjęli kolejne wyzwanie, stworzyli i zrealizowali klasowy projekt pt. „Mity greckie wciąż inspirują”.


U. Bołonkowska


________________________________________________________________________________
 
„W przyjaźni z książką i biblioteką" - podsumowanie projektów edukacyjnych w kl. I - III
czwartek, 24 marca 2016 12:11


21 marca 2016 r., w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, w SP 4 w klasach I-III odbyło się podsumowanie projektów edukacyjnych „W przyjaźni z książką i biblioteką”, którego realizatorami byli nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele bibliotekarze we współpracy z p. Wiesławą Lendo z Oddziału dla Dzieci MBP w Grajewie.

Przedsięwzięcie opierało się na atrakcyjnych zajęciach o zróżnicowanej formie. Charakteryzowały się one dużą dynamiką, rozwijały zainteresowania czytelnicze uczniów, pogłębiały nawyk czytania, budowały pozytywne więzi między uczestnikami projektu.

O swoich działaniach opowiedzieli na sali sami uczniowie:

- W każdej sali lekcyjnej zorganizowaliśmy kąciki czytelnicze. Zachęcaliśmy do przeczytania naszych ulubionych książek przez rysunki i prezentacje.

- Odbyliśmy wycieczki do biblioteki miejskiej i szkolnej. Podczas tych spotkań zapoznaliśmy się z twórczością wybranych autorów, czytaliśmy wiersze, opowiadania. Obejrzeliśmy też prezentację pt. „Zanim książka trafi w moje ręce, czyli droga książki od autora do czytelnika”.

- Poznaliśmy zawody ludzi pracujących nad powstaniem książki.

- Wykonaliśmy prace plastyczne ph „Biblioteka - miejsce dla mnie przyjazne”.

- Wykonaliśmy zakładki do książek, pacynki i kukiełki postaci bajkowych.

- Słuchaliśmy wierszy, opowiadań, baśni i bajek czytanych przez naszych nauczycieli, bibliotekarzy, rodziców, koleżanki i kolegów.

- Wypożyczaliśmy książki z biblioteki szkolnej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Oddział dla Dzieci w Grajewie.

- Słuchaliśmy opowiadań z audiobooków.

- Rozwiązywaliśmy zagadki, rebusy, quizy dotyczące przeczytanych książek.

- Na spotkaniach z wychowawcą, nasi rodzice wysłuchali referatu pt. „Wpływ czytania na rozwój dzieci”. Rodzice otrzymali także listy – ulotki dotyczące zalet wspólnego czytania, po których organizowaliśmy w domach wieczory rodzinnego czytania.

- Zachęceni przez panie spróbowaliśmy swoich sił jako autorzy. Nasze opowiadania z zainteresowaniem przeczytali koleżanki i koledzy.

Prowadzone działania zachęcały uczniów, jak też i nauczycieli do rozwijania własnej aktywności twórczej. Wysłuchaliśmy pięknych, autorskich piosenek o książkach i czytaniu. Powstały interesujące prace plastyczne i literackie.

W trakcie spotkania wszyscy wróciliśmy pamięcią do chwil, które utrwaliliśmy na zdjęciach. Obejrzeliśmy prezentację multimedialną, odnajdując na zdjęciach siebie oraz koleżanki i kolegów podczas realizacji poszczególnych etapów projektu.


W uroczystości wzięły udział dyrektor MBP w Grajewie - pani Monika Kostrzewska i pani Wiesława Lendo. Panie wicedyrektor Renata Niedziołko i Anna Joka wręczyły zaproszonym gościom podziękowania za owocną współpracę ze szkołą, a z okazji zbliżających się świąt – ozdobne jajka wielkanocne wykonane przez uczennice z Kółka Rękodzieła pod kierunkiem pani Ireny Konopko.

Nagrody książkowe otrzymali zdobywcy tytułu „Czytelnika Projektu” - Marlena Iżbicka z kl. II a i Igor Borawski z klasy III b oraz zwycięzcy wielu innych konkursów.

Uroczystość podsumowania projektów edukacyjnych „W przyjaźni z książką i biblioteką” zakończyliśmy balem postaci bajkowych.

Wszystkim uczniom życzymy pięknych chwil z książką i radości z czytania.

REALIZATORKI:

Wychowawcy klas I: B. Krukowska, Z. Krzeczkowska, A. Kłos, K. Dziekońska, E. Sarnacka

Wychowawcy klas II: A.Stradczuk, T. Skrodzka, A. Bukowska, J. Laszczkowska, J. Waniewska, O. Fiodorowicz

Wychowawcy klas III: A. Gryczkowska, B. Rogalska, E. Mieczkowska

Nauczyciele bibliotekarze: L. Pietrzykowska, E. Czaplicka


we współpracy
z MBP Oddział dla Dzieci w Grajewie: W. Lendo


Fot. E. Czaplicka
_______________________________________________________________________________
 
„Z rodziną najbezpieczniej” - spotkanie Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego
czwartek, 17 marca 2016 16:3011.03.2016 r. w bibliotece szkolnej po raz kolejny odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego po to, aby w gronie sympatyków czytania porozmawiać o sprawach dla nich ważnych i bezpośrednio ich dotyczących.

Temat przewodni spotkania brzmiał: „Z rodziną najbezpieczniej”, a inspiracją do dyskusji była książka Joanny Olech „Dynastia Miziołków”.

Na początku spotkania członkowie Klubu obejrzeli filmik wprowadzający z udziałem pisarki udostępniony przez Bibliotekę „Ja czytam”. W dalszej części odwołując się do książki „Dynastia Miziołków” odpowiedzieliśmy sobie na pytania:

Kiedy czujemy się bezpiecznie, a kiedy nie?
• Czy rodzina i szkoła dają nam poczucie bezpieczeństwa?
• Jaką rolę spełniają w życiu dziecka rówieśnicy?
• Jakie czynniki wpływają na pozycję ucznia w klasie szkolnej?


Podsumowując spotkanie wyciągnęliśmy następujące wnioski:

• Rodzina jest głównym przekaźnikiem wartości i wzorców.
• Kiedy dziecko ma poczucie bezpieczeństwa, jakie zapewnia mu ustabilizowane życie rodzinne, łatwiej pokona czyhające na niego trudności, zarówno w szkole, jak i poza nią.Nauczyciele bibliotekarze
_______________________________________________________________________________
 
Pasowanie na czytelnika’ 2016
poniedziałek, 07 marca 2016 20:37

Czytanie pozwala pięknie mówić, czytanie doskonali pamięć, czytanie rozwija wyobraźnię, czytanie umożliwia poznanie świata...

Na przełomie lutego i marca biblioteka szkolna powiększyła grono swoich czytelników o 103 uczniów. Są nimi uczniowie pięciu klas pierwszych. Wypożyczenia książek poprzedziły lekcje „Poznajemy bibliotekę szkolną”, których celem było wdrożenie dzieci do korzystania ze zbiorów biblioteki. Pierwsza wizyta w bibliotece wywołała u najmłodszych czytelników ogromny zachwyt i wzbudziła zainteresowanie książkami. Po zgaduj – zgaduli, którą przeprowadziły panie bibliotekarki i dziewczęta z Koła Łączników Klasowo – Bibliotecznych, pierwszoklasiści złożyli uroczyste przyrzeczenie:

My, uczniowie pierwszej klasy
Tobie, książko, przyrzekamy,
że szanować Cię będziemy,
krzywdy zrobić Ci nie damy.
Obowiązków czytelnika
będziemy przestrzegać pilnie
i z Twych rad
i Twych mądrości
korzystać od dziś usilnie!
Przyrzekamy!


Następnie dzieci cieszyły się z samodzielnego wyboru interesujących ich baśni, bajeczek i wierszyków w bibliotece. Po wypożyczeniu książek ochoczo zabrały się do ich czytania, wymieniając się z koleżankami i kolegami swoimi uwagami co do ich wyboru.

Naszym najmłodszym czytelnikom życzymy wielu niesamowitych wrażeń i radości z czytania.


Nauczyciele bibliotekarze: L. Pietrzykowska i E. Czaplicka

__________________________________________________________________________
 
„Książka, którą ktoś mi polecił” – promocja czytelnictwa w klasie V a
poniedziałek, 07 marca 2016 17:55
4 marca 2016 r. po raz kolejny w naszej klasie odbyło się głosowanie na książkę, która miała zostać „Hitem klasy V a”. Koleżanki i koledzy zachęcali nas do przeczytania powieści, które wypożyczyli z biblioteki szkolnej na okres ferii zimowych.

"Hitem klasy V a" została książka pt. Igrzyska śmierci”
Suzanne‎ Collins.

Akcja książki rozpoczyna się w państwie Panem z imponującym Kapitolem otoczonym przez dwanaście dystryktów. Okrutne władze stolicy zmuszają podległe rejony do składania daniny. Raz w roku każdy dystrykt musi ofiarować także dziewczynę i chłopca między dwunastym a osiemnastym rokiem życia do udziału w Igrzyskach Śmierci. „Ofiarą” turnieju zostaje szesnastoletnia Katniss Everdeen, która po śmierci ojca opiekuje się chorą matką i młodszą siostrą.

Jak potoczą się losy Katniss i jej rodziny dowiecie się czytając tę oto książkę
– powiedziała Agata Wilczyńska.

Okazało się, że aż 16 uczniów klasy V a chciałoby przeczytać „Igrzyska Śmierci”.

Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy także prezentacji wygłoszonych przez pozostałych uczniów klasy V a:

Róża Ruszczyk – „Dziennik Cwaniaczka - Trzeci do pary”
Justyna Skrzeczkowska – „Porwanie małej Mili”
Kinga Sobolewska, Radosław Staniszewski – „Dziennik Cwaniaczka – Biała gorączka”
Jakub Stankiewicz - „Koszmarny Karolek”
Wiktor Wawiórko – Kwiat kalafiora”
Aleksandra Emilia Wierzchowska - „Oskar i pani Róża”
Kinga Witkowska – „Zezia, Giler i Oczak”
Dawid Witkowski – „Zezia i Giler”
Maciej Wróblewski - „Słup soli”

Opracowały:
Karolina Kozicka i Wiktoria Pałyzga
z kl. V a


Fot. A. Sulima

_______________________________________________________________________________
 
Czytajmy po angielsku
poniedziałek, 07 marca 2016 17:21


Kontynuujemy akcję „Chcę, abyś przeczytał moją książkę”.

Z nieukrywaną radością informujemy, że księgozbiór biblioteki szkolnej powiększył się o przeszło 40 książek w języku angielskim, które stanowią dar ofiarowany przez RODZICA - PANIĄ ANNĘ WASILEWSKĄ.

W imieniu czytelników - serdecznie dziękujemy.

Czytanie po angielsku przynosi wiele korzyści:
- dostajemy dokładny przekaz tego, co chciał nam powiedzieć autor (tłumaczenia nie zawsze są dokładne),
- bezwiednie oswajamy się z językiem,
- samoistnie uczymy się słownictwa,
- jesteśmy prowokowani do myślenia w tymże języku.

Według znawców w dziedzinie językoznawstwa wykładnię tego, czy naprawdę dobrze znamy dany język, stanowi fakt, że potrafimy w danym języku myśleć.

Jeśli myślisz po angielsku, to znaczy, że dobrze się w nim czujesz. Jeśli nie boisz się sam ze sobą prowadzić konwersacji w obcym języku, to tym bardziej nie będziesz miał oporów, aby otworzyć usta przed obcokrajowcem.________________________________________________________________________

 

 
Wymień swoją książkę
piątek, 04 marca 2016 16:09

W naszej szkole po raz kolejny przeprowadzono akcję czytelniczą Wymień swoją książkę. Z satysfakcją informujemy, że kolejne tytuły znalazły swoich czytelników. Przypominamy, że w ofercie mamy nie tylko pozycje literatury pięknej i popularnonaukowej, ale też egzemplarze czasopism o różnorodnej tematyce.

Wszystkich zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach słowami Marcela Prevosta:
Szczęśliwe znalezienie dobrej książki może zmienić przyszłość duszy.


U. Buczyńska
J. Rydzewska


__________________________________________________________________________
 
Spotkanie „Popołudnie z książką i filmem”
niedziela, 21 lutego 2016 22:3917 lutego 2016 r. odbyło się spotkanie „Popołudnie z książką i filmem” zorganizowane we współpracy biblioteki Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie z Oddziałem dla Dzieci MBP w Grajewie w ramach programu „Książki naszych marzeń”. Uczestniczyły w nim dziewczęta z Koła Miłośników Książki i Koła Łączników Klasowo – Bibliotecznych.

Celem spotkania było promowanie czytelnictwa; współdziałanie biblioteki szkolnej z biblioteką miejską we wdrażaniu uczniów do świadomego użytkowania mediów w procesie kształcenia i w zagospodarowaniu czasu wolnego; zwrócenie uwagi na odmienność tworzywa komunikatów medialnych na przykładzie tekstu literackiego i ekranizacji filmowej; rozwijanie umiejętności krytycznego wyboru różnorodnych form przekazów medialnych i uświadamiania własnych preferencji w tym zakresie; poznanie i korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej Oddział dla Dzieci w Grajewie.

Książka czy film? Lektura szkolna czy jej ekranizacja? Wybór między słowem pisanym a ruchomym obrazem? Na co warto postawić? Na te i inne pytania udzieliłyśmy sobie odpowiedzi.

Ciekawym zabiegiem inspirującym uczennice do samodzielnego czytania było konfrontowanie tekstów z odpowiadającymi im fragmentami ekranizacji filmowych dostępnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej Oddział dla Dzieci w Grajewie.

Organizatorkami spotkania były panie: W. Lendo, E. Czaplicka i L. Pietrzykowska.


Fot. E. Bobińska


_______________________________________________________________________________
 
Ogólnopolski Konkurs Biblijny „Biblia i przypowieści biblijne”
sobota, 20 lutego 2016 22:12Biblia jest księgą niezwykłą. Każdy kto po nią sięga staje się człowiekiem bogatszym o to dobro, które ona w sobie zawiera. Uczniowie, którzy wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Biblijnym „Biblia i przypowieści biblijne” nie tylko wykazali się wiedzą, którą zdobyli przygotowując się do konkursu. Oni też zostali ubogaceni mądrością Słowa Bożego. Zatem gratulujemy uczestnikom tegoż konkursu. Cieszymy się ich osiągnięciami i mamy nadzieję, że wezmą udział w kolejnych edycjach.

Prezentujemy wyniki naszych uczniów:

Poziom I: klasy I – III
Marta Pawełkowska III b – 7 miejsce
Bartosz Mazurek III b – 12 miejsce
Wiktor Modzelewski III b – 20 miejsce
Lena Poniatowska III b – 21 miejsce
Julia Kalinowska III a – 23 miejsce
Zuzanna Karwowska III b – 25 miejsce
Krystian Maciorowski III c– 32 miejsce
Michał Zyskowski III c– 34 miejsce
Amelia Kucharska III a – 36 miejsce
Justyna Modzelewska III c – 36 miejsce

Poziom II: klasy IV – VI
Aleksandra Wierzchowska V a – 15 miejsce
Kalina Kacprzak IV b – 16 miejsce
Weronika Surawska IV c – 16 miejsce
Jakub Zyskowski VI c – 17 miejsce
Klaudia Karwowska VI d – 18 miejsce
Maria Rydzewska VI b – 18 miejsce
Rafał Górski V d – 19 miejsce
Julia Senrowska VI b – 21 miejsce
Arkadiusz Mazurek VI b – 21 miejsce
Rafał Romanowski IV d – 22 miejsce
Aleksandra Obiedzińska V d – 23 miejsce
Mateusz Nitkowski IV d – 24 miejsce
Róża Ruszczyk V a – 26 miejsce
Magdalena Wojciechowska VI b – 27 miejsce
Małgorzata Alksnin VI d – 27 miejsce
Paweł Myszka VI c – 27 miejsce
Karolina Kozicka V a – 27 miejsce
Wiktoria Porsewa V b – 29 miejsce
Łucja Sendrowska V d – 29 miejsce
Kacper Łepkowski V a – 29 miejsce
Hubert Jabłoński V d – 30 miejsce
Zuzanna Tokarzewska V d – 31 miejsce
Wiktoria Jakubik V d – 31 miejsce
Krzysztof Blaszko V d – 31 miejsce
Julia Sienicka V d – 31 miejsce
Daria Krutul V d – 34 miejsce
Oskar Parchucik V d – 34 miejsce
Jakub Samełko V b – 35 miejsce
Wiktoria Pałyzga V a – 35 miejsce
Anita Pięczykowska V a – 36 miejsce
Kinga Sobolewska V a – 36 miejsce
Krzysztof Sztabiński V b – 37 miejsce
Oliwia Górecka V b – 37 miejsce
Weronika Złotkowska IV c – 42 miejsce
Wiktoria Niećkowska V d - 43 miejsce
Natalia Skibniewska V b – 44 miejsce
Oliwia Czaplicka IV c – 45 miejsce
Julia Waszkiewicz V b – 54 miejsce

Poziom III – gimnazjum
Natalia Kozicka – 36 miejsce
Kacper Kuligowski – 46 miejsceKoordynatorki: D. Lekenta, K. Łaguna
_______________________________________________________________________________
 
Wieści z Oddziału dla Dzieci MBP w Grajewie
czwartek, 18 lutego 2016 20:44Finał Miejskiego Konkursu Ortograficznego
dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych
zorganizowany w ramach obchodów
Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego
przez Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie
w dniu 17.02.2016 r.

Komisja, której przewodniczyła Pani Lucyna Bagińska, polonistka z dużym doświadczeniem, Dyrektor Centrum Edukacji "Mentor" w Grajewie, swoim werdyktem zaskoczyła organizatora oraz uczestników ogłaszając następujących zwycięzców:

I miejsce - Mieczkowski Krzysztof SP 2 Nauczycielka Mirosława Boć
I miejsce - Kiełczewski Mikołaj SP 2 Nauczycielka Marzenna Sadowska

II miejsce - Łozowska Justyna SP 1 Nauczycielka Katarzyna Tydelska
II miejsce - Poniatowska Lena SP 4 Nauczycielka Barbara Rogalska

III miejsce - Kalinowska Julia SP 4 Nauczycielka Anna Gryczkowska
III miejsce - Boć Wiktor SP 2 Nauczycielka Marzenna Sadowska
III miejsce - Świderska Karolina SP 4 Nauczycielka Barbara Rogalska

Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc, czyli w/w siódemka otrzymała wspaniałe nagrody książkowe oraz dyplomy, zaś pozostała ósemka długopisy, słodkości oraz zakładki do książek. Fundatorem wszystkich nagród w trzecim finale była MBP.

Czas wolny uczestnikom konkursu (podczas sprawdzania prac) swoimi występami uświetnili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. J. S. Bacha w Grajewie - Krystian Goliczewski i
Bartosz Kindeusz. Składamy podziękowanie Dyrekcji Szkoły.

Wszyscy uczestnicy z białymi balonami, na których widniało logo biblioteki, wrócili do swoich szkół.

Oddział dla Dzieci składa serdeczne podziękowania wszystkim Dyrektorom szkół, Nauczycielom oraz oddelegowanym Opiekunom.
_______________________________________________________________________________
 
Czytamy i polecamy
czwartek, 18 lutego 2016 19:11Cześć!

Ostatnio przeczytałam książkę Roalda Dahla „Charlie i fabryka czekolady”. Jest ona bardzo humorystyczna. Wprawdzie na początku powieści panuje smutna atmosfera, ponieważ rodzina głównego bohatera jest biedna i nie ma co jeść, ale ostatecznie historia kończy się dobrze. Willy Wonka, właściciel wielkiej fabryki czekolady, postanawia nagrodzić chłopca za jego dobre zachowanie podczas pobytu w fabryce.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jaka to była nagroda i jak obecnie żyje chłopiec, sięgnij po książkę.

Izabela Kalinowska
Koło Łączników Klasowo- Bibliotecznych


____________________________________________________________________________________
 
Czytamy i polecamy
poniedziałek, 15 lutego 2016 16:41Proponujemy Wam przeczytanie serii książek pt. „Martynka”. Napisał ją Gilbert Delahaye. Główną bohaterką jest dziewczynka o imieniu Martynka. Oczywiście nie tylko ona tam występuje. Są tam też jej koleżanki i koledzy, a także mały piesek Pufek i kotek Wąsatek. Polecamy tę książkę, ponieważ jest ona pouczająca.

Naszym zdaniem najciekawszą książką z tej serii jest „W domu”. Jest tam aż osiem przygód, a jedną z nich jest „Martynka jest chora”. W tej przygodzie nasza mała bohaterka zachorowała, ponieważ wyszła na zimno nie ubierając się. Skończyło się to zapaleniem oskrzeli… Więcej nie będziemy zdradzać, dlatego wypożyczcie książkę z biblioteki i przeczytajcie ją.

Natalia Krymska i Julia Świderska
Koło Miłośników Książki


____________________________________________________________________________________
 
Czytamy i polecamy
niedziela, 07 lutego 2016 19:34Cześć!

Ostatnio przeczytałam książkę „Dynastia Miziołków” Joanny Olech. Jest ona pamiętnikiem chłopca o imieniu Miziołek, który pisze o swojej wesołej rodzinie, szkole i kolegach.

Nasz bohater jest nie tylko pochłonięty zdobywaniem wiedzy, ale w ostatnim czasie jego głowę ciągle zaprząta ładna i wysportowana koleżanka z klasy Beata. Rodzina Miziołka to: Mamiszon i Papiszon (rodzice) oraz Kaszydło i Mały Potwór (młodsze siostry).

Książka jest humorystyczna i pełna ciepła. Zawiera sporo przygód. Jedna z nich dotyczy Mamiszona, czyli mamy, która uwielbia piec ciasteczka i które ciągle jej się przypalają. Aż pewnego dnia… Co było dalej? Przeczytajcie! Polecam.


Magdalena Obrycka
Koło Miłośników Książki

____________________________________________________________________________________
 
Ferie z książką
czwartek, 21 stycznia 2016 22:55

W czasie ferii zimowych biblioteka szkolna będzie czynna w dniach:
czwartek (28 I 2016 r.) i piątek (5 II 2016 r.) 
w godzinach od 10.00 do 13.00.

PRZYJDŹ, WYPOŻYCZ KSIĄŻKI, PRZECZYTAJ!
ZAPRASZAMY

___________________________________________________________________________________
 
„Książka, którą ktoś mi polecił” – promocja czytelnictwa w klasie V a
czwartek, 21 stycznia 2016 22:40
15 stycznia 2015 r. na godzinie wychowawczej prezentowaliśmy książki wypożyczone z biblioteki szkolnej na okres świąteczny. Każdemu, kto wypożyczył książkę, podobała się jej treść.

* Hit klasy V a *

Najbardziej spodobał nam się "Dziennik Cwaniaczka-przykra prawda". Autorem tej książki jest Jeff Kinney.

Jest to powieść idealna dla młodzieży. Głównym bohaterem książki jest Greg Heffley. Jego przygody ukazane są w Stanach Zjednoczonych. Są one pokazane w żartobliwy sposób. Chciałbym polecić tę książkę kolegom i koleżankom, ponieważ jest ona zabawna i potrafi rozśmieszyć każdego. Nigdy nie czytałem takiej powieści. Chciałbym, aby inni czytelnicy dowiedzieli się o jej walorach - powiedział Kacper Łepkowski.

Okazało się, że 11 uczniów naszej klasy chciałoby przeczytać „Dziennik Cwaniaczka - przykra prawda”.

Inne książki przeczytane i zaprezentowane przez nasze koleżanki i naszych kolegów to:

Pamiętnik Nastolatki – Anita Pięczykowska
Po drugiej stronie kałuży – Hubert Akacki
Magiczny pies - Karolina Kozicka
Zielone kasztany - Marta Duzikowska
Rodzinne przygody Mikołajka - Damian Chmielewski
Hania Humorek - Michalina Fajfer
Koszmarny Karolek - Bartłomiej Gudełajski
Dzieciaki świata – Wiktoria Pałyzga

Opracowały:
Kinga Sobolewska i Agata Wilczyńska
z klasy V a


Fot. A. Sulima

_______________________________________________________________________________
 
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego
środa, 20 stycznia 2016 23:2220 I 2016 r. inspiracją do dyskusji DKE była książka Anny Czerwińskiej-Rydel i Renaty Piątkowskiej „Moje prawa ważna sprawa”. Celem spotkania było podniesienie świadomości dzieci na temat ich praw, kształtowanie umiejętności nazywania i rozróżniania praw dziecka, kształtowanie postawy zgody, porozumienia i szacunku.

W spotkaniu uczestniczyły uczennice z klas IV-VI, pedagog szkolny – pani Urszula Paluszkiewicz i organizatorki spotkania - Lilla Pietrzykowska i Ewa Czaplicka (nauczyciele bibliotekarze).

Książka "Moje prawa ważna sprawa" w sytuacyjny sposób przedstawia czytelnikom reguły z Konwencji Praw Dziecka, które zostały cierpliwie wytłumaczone ustami bohaterów – rodziców, dziadków i znajomych.

W trakcie dyskusji wspólnie omówiłyśmy prawa dziecka, np. prawo do życia i rozwoju, prawo do życia bez przemocy, do wychowania w rodzinie, do wypowiedzi, do nauki, do tożsamości, informacji, prywatności, swobody myśli, sumienia i religii…

Członkinie Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego swoją wiedzę wykorzystały przy określaniu, jakie prawa dzieci zostały złamane w przedstawionych przez organizatorki historiach wziętych z życia. Dziewczęta dzieliły się spostrzeżeniami, jak czuje się osoba poszkodowana i jak należy zachować się w takich sytuacjach?

Dowiedziały się, kto może im pomóc i kto broni praw dzieci, gdy są one łamane: rodzice, wychowawca, pedagog szkolny, dyrektor, policjant, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Rzecznik Praw Dziecka…

Wymieniły, które z poznanych praw są dla nich najważniejsze?

Puentą spotkania stały się słowa wiersza „Prawa dziecka” Marcina Brykczyńskiego: Nikt nie może mnie poniżać, bić, krzyczeć, wyzywać i każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.

Za miesiąc kolejne spotkanie. Tym razem porozmawiamy o książce „Dynastia Miziołków” Joanny Olech.

Już dziś przyjdź do biblioteki po książkę i dołącz do Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego!Fot. L. Pietrzykowska i E. Czaplicka

_______________________________________________________________________________
 
Zaproszenie
czwartek, 14 stycznia 2016 22:15

II edycja kampanii "Ja czytam"

Zapraszamy do udziału w spotkaniu DYSKUSYJNEGO KLUBU EDUKACYJNEGO, które odbędzie się 20.01.2016 r. (środa) o godz. 15.00 w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie.

Inspiracją do dyskusji będzie książka Anny Czerwińskiej-Rydel i Renaty Piątkowskiej "Moje prawa ważna sprawa."


Nauczyciele bibliotekarze

___________________________________________________________________________________
 
Czytamy i polecamy
środa, 13 stycznia 2016 18:23Cześć! Wesoła, ciekawa i przygodowa książka to ja - "Dziennik Cwaniaczka”.
Napisał mnie Jeff Kinney.
Czyta się mnie szybko, lekko i przyjemnie.
Bohaterem mojej treści jest nastolatek Greg Hefflay.
Opowiadam o jego ciekawych i zabawnych przygodach.
Sięgają po mnie dzieci i młodzież.
I Ty miły Czytelniku wypożycz mnie z naszej szkolnej biblioteki,
a dowiesz się jak to jest być Gregiem.

Oliwia Dzięgielewska kl. IV b
____________________________________________________________________________________
 
Akcja "Czytamy i polecamy!"
poniedziałek, 04 stycznia 2016 19:09

Biblioteka szkolna zaprasza
pojedynczych uczniów, grupy uczniów, jak i całe klasy wraz z nauczycielami
do udziału w akcji „Czytamy i polecamy”.

Celem akcji jest czytanie książek i polecanie ich innym czytelnikom
na stronie internetowej szkoły.

Napisane prace (krótkie, długie) można przynosić do biblioteki szkolnej
lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Mile widziane będą także zdjęcia z reklamowaną książką.

__________________________________________________________________________________
 
"CZWÓRKA" w Ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”
poniedziałek, 04 stycznia 2016 18:41

CELE OGÓLNE:

wspieranie dzieci w rozwoju i kształtowaniu ich zainteresowań,
zachęcenie dorosłych do czytania dzieciom,
utrwalanie u uczniów potrzeby stałego kontaktu z książką - rozbudzanie motywacji do czytania,
rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich,
kształtowanie pożądanych nawyków czytelniczych,
pogłębianie więzi między dziećmi i dorosłymi,
rozwijanie zainteresowań czytelniczych, literackich, plastycznych, muzycznych uczniów,
pozyskiwanie sprzymierzeńców dla działań szkoły i biblioteki wśród rodziców, znanych postaci w mieście,
promocja działalności szkoły w społeczności lokalnej.


FORMY REALIZACJI Ogólnopolskiej kampanii "Cała Polska czyta dzieciom" w SP 4:


„Czas z książką” – głośne czytanie literatury dziecięcej przez wychowawców klas I-III i na godzinach z wychowawcą w klasach IV-VI oraz innych lekcjach i spotkaniach czytelniczych  (w języku polskim i języku angielskim; teksty tematycznie związane z danym przedmiotem); obok nauczycieli, bibliotekarzy oraz wychowawców świetlicy osobami czytającymi będą też zaproszeni goście – przedstawiciele instytucji, kultury, stowarzyszeń i organizacji.

Konkurs na „Najciekawsze opowiadanie twórcze inspirowane przygodami wybranego bohatera/bohaterów” dla uczniów klas IV-VI.

Prezentacja scenek ilustrujących wiersze Juliana Tuwima i Jana Brzechwy.

Układanie rebusów i krzyżówek dotyczących opracowywanych lektur.

Rozwiązywanie zagadek przygotowanych przez organizatorów.

Zabawy ruchowe w klasach młodszych inspirowane literaturą.

Rysowanie i kolorowanie ulubionych bohaterów książkowych na zajęciach plastycznych i komputerowych.

Układanie wierszy w oparciu o przeczytane książki.

Akcja „Czytamy i polecamy” – promocja ulubionych książek uczniów.

Sonda „Co czytali nasi rodzice, gdy byli mali ?”.

Wspólne czytanie książek przez rodziców i dziadków z dziećmi, jako ciekawy sposób spędzania czasu wolnego z rodziną. 

Układanie melodii do wybranych wierszy; tworzenie ilustracji muzycznych.

Słuchanie utworów, które funkcjonowały jako utwory poetyckie, a stały się piosenkami z uwagi na skomponowanie do nich muzyki.

Spotkanie z osobami redagującymi "Gazetę Grajewską" – akcent na prezentowanie twórczości literackiej.


Koordynatorzy – p. H. Muryjas-Rząsa, p. E. Sarnacka, p. E. Czaplicka, p. L. Pietrzykowska.

____________________________________________________________________________________

 

 
Konkurs "Kto czyta - nie pyta!"


Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich uczniów klas II - VI
do udziału w II edycji konkursu ph. "KTO CZYTA - NIE PYTA!"


Koordynatorzy - L. Pietrzykowska i E. Czaplicka

_______________________________________________________________
 Internauto! Jesteś naszym

1897474
odwiedzającym.
Dziękujemy za wizytę!

_______________________

_______________________

ZSM nr 3 posiada  
status "SZKOŁA W RUCHU"

_______________________

Szukaj na stronie