Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie

     
     
Przetargi
Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego dotyczącego usługi organizacji wczasów dla pracowników Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Grajewie
poniedziałek, 20 kwietnia 2015 14:10

Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Grajewie zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienia publiczne w trybie zapytania ofertowego w postępowaniu zgłoszone zostały następujące oferty:

1. wczasy Łeba:
,,ARRAS" Elżbieta Chomiczewska
OŚRODEK WCZASOWY CHOMICZÓWKA
ul. Brzozowa 8
84-360 Łeba

2. wczasy Kołobrzeg:
UZDROWISKO KOŁOBRZEG S.A
ul. ks. Piotra Ściegiennego 1
78-100 Kołobrzeg

3. wczasy Istebna:
Linter Tour S.A
Istebna 1588
43-470 Istebna

Po dokonaniu analizy i oceny przedstawionych ofert wybrano oferty w/w Wykonawców.

Uzasadnienie wyboru ofert:
• Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
• Oferty nie podlegają odrzuceniu.
• Oferty uzyskały maksymalną ilość punktów przy żądanym kryterium oceny ofert (najniższa cena).

_______________________________________________________________________________
 
Komunikat
czwartek, 09 kwietnia 2015 09:19
Przedłużenie terminu składania ofert dotyczące zapytania ofertowego z dnia 31.03.2015 r.
Postępowanie o udzielenie zamówienia: ,,Usługa organizacji wczasów dla pracowników Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Grajewie, ul. Konstytucji 3 Maja 23 w okresie od 27.06.2015 do 15.08.2015 r."

W związku z małą ilością otrzymanych ofert dotyczących zapytania ofertowego zamawiający: Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Grajewie postanawia przedłużyć możliwość składania ofert oraz przesuwa termin rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Aktualnie obowiązujący termin składania ofert:

Termin wpływu ofert do siedziby zamawiającego, niezależnie od wybranej przez wykonawcę, wymienionej wyżej formy składania upływa dnia 17 kwietnia 2015 r. o godz. 12.00. Decyduje data faktycznego wpływu/złożenia oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, zostaną odrzucone.

Miejsce i termin składania ofert:

Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 17 kwietnia 2015 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.sp4grajewo.cba.pl w zakładce "Przetargi”.

Pozostałe warunki postępowania ofertowego pozostają bez zmian.

______________________________________________________________________________
 
Ogłoszenie
wtorek, 31 marca 2015 14:04
ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia:

Usługa organizacji wczasów dla pracowników Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Grajewie, ul. Konstytucji 3 Maja 23, 19-200 Grajewo w okresie od 27.06.2015 r. do 15.08.2015 r.

Załączniki do pobrania: 


Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udziela: Magda Lewosz.
Tel/fax: 86 272 30 78 wew.13, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

______________________________________________________________________________
 
Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na dostawę środków czystości
poniedziałek, 09 marca 2015 14:03

Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Grajewie zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienia publiczne w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem była dostawa środków czystości do Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Grajewie, po dokonaniu analizy i oceny przedstawionych ofert, wybrano ofertę wykonawcy:


Max B.M. Kowalewscy, A. Omilian Sp.j.
ul.Gdańska 38 A
19-300 Ełk

Cena brutto: 12 123,50 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
- Oferta nie podlega odrzuceniu.
- Oferta uzyskała maksymalną ilość punktów przy żądanym kryterium oceny ofert (najniższa cena).

W postępowaniu zgłoszone zostały następujące oferty:

1. Max B.M. Kowalewscy, A. Omilian Sp.j.
ul.Gdańska 38 A
19-300 Ełk

2. OFFICE SERVICE - oferta odrzucona
Mariola Szulborska
ul. Szeroka 16/10
15-760 Białystok

3. MOTO-TRIO S.C.
Niebrzydowski i Synowie
ul.Ełcka 10 A
19-200 Grajewo
_______________________________________________________________________________
 
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu
czwartek, 05 marca 2015 13:26

Ogłoszenie z dnia 05.03.2015 r. o wyniku zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy do Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Grajewie artykułów biurowych, papieru kserograficznego i komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i komputerów.

Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Grajewie, informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego wypłynęły następujące oferty:Wybrana oferta:
Nr 1- GRAFIX K. Olszewska- Piotrowska, M. Tyrała Sp.j.
ul. I Armii Wojska Polskiego 2A
15-103 Białystok.

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferenci spełnili wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego, jednakże najważniejszym kryterium wyboru było wyłonienie najkorzystniejszej ceny.


_______________________________________________________________________________
 
Ogłoszenie
piątek, 27 lutego 2015 12:14
Zapytanie ofertowe z dnia 27.02.2015 r. - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków czystości do Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Grajewie, ul. Konstytucji 3 Maja 23, 19-200 Grajewo.

Załączniki do pobrania: ______________________________________________________________________________
 
Ogłoszenie
środa, 25 lutego 2015 13:24
Zapytanie ofertowe z dnia 25.02.2015 r. - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów biurowych, papieru kserograficznego i komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i komputerów do Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Grajewie, ul. Konstytucji 3 Maja 23, 19-200 Grajewo.

Załączniki do pobrania: ______________________________________________________________________________
 
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na wynajem lokalu usługowego
poniedziałek, 23 lutego 2015 14:11
Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Grajewie zawiadamia, iż w dniu 23.02.2015 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu na wynajem lokalu usługowego z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny.

Wpłynęła jedna oferta:

Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 1 złożona przez Urszulę Rydzewską z ceną czynszu miesięcznego brutto w wysokości 600,00 zł. Oferta ta została uznana za najkorzystniejszą, bowiem spełniła wszystkie wymogi określone w regulaminie przetargu.

Wynajmujący powiadomi wybranego oferenta o terminie zawarcia umowy.


__________________________________________________________________________
 
Trzecie ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu usługowego
piątek, 13 lutego 2015 12:01
TRZECIE OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM
NA WYNAJEM LOKALU USŁUGOWEGO
POŁOŻONEGO W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3 W GRAJEWIE
UL.KONSTYTUCJI 3 MAJA 23, 19-200 GRAJEWO

Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Grajewie, ul. Konstytucji 3 Maja 23 19-200 Grajewo, ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na wynajem lokalu usługowego usytuowanego w budynku szkoły.

• Lokal o powierzchni 16,24 m² położony na parterze budynku szkoły jest przystosowany do prowadzenia w nim działalności usługowej.
• Z projektem umowy można zapoznać się w siedzibie zamawiającego w dni powszednie w godz. 8.00-15.00 w tym samym terminie można dokonać oględzin pomieszczenia będącego przedmiotem przetargu.
• Okres najmu – do 3 lat od podpisania umowy oraz protokólarnego przekazania pomieszczenia.
• Cena wywoławcza wynosi 600,00 zł brutto miesięcznie, płatne z góry do 10 każdego miesiąca.
• Oferty należy składać w kopercie zamkniętej w sekretariacie Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Grajewie, ul. Konstytucji 3 Maja 23, 19-200 Grajewo z dopiskiem ,,GABINET USŁUGOWY Z PRZEZNACZENIEM NA ……………….” w terminie do dnia 23.02.2015 r. o godz. 9.00 (w miejscu kropek należy wpisać np.: gabinet stomatologiczny, gabinet logopedyczny itp.).

Oferta powinna zawierać:
1. Imię i nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę jeśli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot oraz podpis oferenta bądź osoby upoważnionej do występowania w jej imieniu.
2 . Datę sporządzenia oferty.
3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, treścią projektu umowy oraz dokonał oględzin pomieszczenia będącego przedmiotem przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
4. Oferowaną cenę brutto.
Oferent, który wygrał przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
• W przypadku, gdy wygrywający przetarg nie zawrze umowy w wyznaczonym terminie, ogłasza się ponownie przetarg.

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w siedzibie wynajmującego – w miejscu: tablicy ogłoszeń na parterze szkoły oraz na stronie internetowej www.sp4grajewo.cba.pl w zakładce PRZETARGI w dniu ogłoszenia przetargu, tj. 13.01.2015 r., do dnia rozstrzygnięcia przetargu, tj. 23.02.2015 r. do godz. 10.00.

Szczegółowych informacji w zakresie udziela kierownik administracji pod numerem telefonu (86) 272 30 78 wew.13, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

__________________________________________________________________________
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
czwartek, 12 lutego 2015 13:31
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie II przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: wynajem lokalu usługowego.

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93.ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu zastrzeżeniem pkt 2 i 3.”

Uzasadnienie faktyczne:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie II przetargu nieograniczonego nie została złożona żadna oferta.

__________________________________________________________________________
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2

Internauto! Jesteś naszym

1901813
odwiedzającym.
Dziękujemy za wizytę!

_______________________

Szukaj na stronie